HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

bl
‘l
Hieraan werd door genoemde Hoofdambtenaar voldaan ,
. die verwijst naar züne vroegere missiven , waarin zijn be-
handeld de verbetering.
’1°. Van het Noorder Spaarne tusschen Spaarndam en _ 5
het vrouwenhek te Haarlem, lang 4075 M. met den bouw Q,
eener sohutsluis te Spaarndam, geraamd, op f 302,000 .
2°. Van het Vrouwenhek tot de Langebrug door Haar- ` _
` lem, lang 1750 M., wijziging der Spoorwegbrug en der
bruggen in de stad, verdieping tot 4,20 M - AP. Memorie. g,
3". Van het Zuider-Spaarne tusschen de Langebrug te g
Haarlem, tot den Haarlemmermeerpolder lang 4750 M.
geraamd op j 85,575 .
Hieraan wordt toegevoegd dat het cäfer ad f 300,000 -·-··
door het Gemeentebestuur van Haarlem genoemd tot V91`- {
betering van het Noorder­Spaarne dus als juist kan wor- A ·
den aangenomen. jg
Vervolgens merkt hij op , dat van den bouw eener schut-
sluis te Spaarndam eerst nut kan getrokken worden , nadat
zijkanaal C in het Spaarne, tot 6 à 6,20 M~­AP. en l
. e tot voldoende bodembreedte zijn uitgebaggerd. Zoolang 1
daartoe niet besloten wordt en de gelden daarvoor niet E
aanwezig zün, acht hij den bouw, vooral uit een finan-
tieel oogpunt, onraadzaam, omdat de bestaande groote jj
schutsluis te Spaarndam, diep 3,52 M -­- AP., wüd 7,80 M. ëg
en met een schntruimte van ruim 31 M. voor de binnen- P il
landsche scheepvaart voldoende is, in verband met den .
bestaanden toestand van zijkanaal C en met den voor-
eerst gewenschten toestand in het Noorder­Spaarne.
Wordt tot het verruimen van zijkanaal C en va11 het lj
Noorder­Spaarne besloten, teneinde die vaarwaters ge- Q
schikt te maken voor zeeschepen van ongeveer 5 M.
diepgang, 60 M. lengte en 10 M. breedte, dan kan in
- denzelfden tijd , die tot uitvoering van dat werk vereischt
wordt, ook de nieuwe sluis te Spaarndam gebouwd wor-
L den, en een uitstel verdient te meer aanbeveling, omdat
thans nog gevorderd wordt, den bouw eener zeewater- `
keerende sluis in den Rijnlandschen dijk, terwül naar `
gelang de zeeweringen te Sehellingewoude en IJmuiden j
proefondervindelük blüken veilige waterkeeringen te zün, `
de eisohen voor de sohutsluis te Spaarndam zullen ver- ·
minderen, zoodat de bouw in de toekomst minder kost-
baar zal zün dan thans het geval moet zün, i
9 is
ls
. ll
. ty