HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 3

JPEG (Deze pagina), 774.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

4__2____€m_ ____Y __n_,,, .,,w,;,,-•ln»«•­•·ln-··«­«­~«_’ _ .Z_,’ `..,<­­«·•"·¤·~·-­· -..­ »-­·­~­­·­e· 4 wv- .~=-ï "’‘" #·#w"’*=’*‘ ’ " ‘""'‘ ‘"""""'·`"""’? . "F" ""j“‘*‘°"T'”
H

‘ LAATSTE STUKKEN
_ ‘ imcuanrmmm
. EET NEEEEEEEE EEEEE EN HET SPEEEEE.
_ (Overgedrukt uit het Haarlemscli Dagblad). ·
X In de openbare Raadsvergaderingen werd door B. en W.
" overgelegd de correspondentie gevoerd tusschen den Minis-
‘ ter van Waterstaat, Handel en Nüverheid, Heeren Ged.
g ‘ Staten en den Hoofd-ingenieur. Hierdoor wordt een nieuw
= licht geworpen op het beloop dezer voor Haarlem en «
, omstreken, in verband met scheepvaart, handel en nij-
, verheid zoo belangrijke zaak, waarmede het algemeen
belang nauw verbonden is, zooals wü getracht hebben
p in onze vorige artikelen aan te toonen.
T Slechts korteläk willen wü de feiten vermelden, onder .
' `verwüzing naar de voorloopig gedrukte stukken die later
e in de notulen van den gemeenteraad worden opgenomen. E
E Ged. Staten berichten dat zü het verzoek van B. en W.
·; gericht tot Z. M. den Koning, om de vermelde werken
T uittevoeren en een rijks- en provinciale subsidie daarvoor
te 'verkrügen, alsmede een verzoekschrift aan den Mi-
nister van Waterstaat, Handel en Nüverheid, gesteld
ï hebben in handen van den Hoofd­ingenieur om bericht
en raad.
E
#4%
. E `vë