HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

i J
ä
13 .
. zijnde ontwerp der Kanalenwet, door een voorstel om
daarin ook de door het Gemeentebestuur van Haarlem
` gevraagde subsidie op te nemen, meer of minder kans
‘ heeft van aangenomen te worden, mag niet op den voor-
vz, i grond gesteld worden ; het algemeen belang moet hier alleen
beslissen. `Waar de Ministers voorgaan om {ier te verklaren ,
dat dit wetsontwerp zonder kansberekening is ingediend,
dáár mag geen kleingeestige kansberekening onzer Volks-
vertegenwoordiging verwacht worden. ‘
Partijbelang moet hier uitgesloten zijn; het geldt hier noch `
een politieke -­ noch een principiele kwestie, maar het is een
zuiver maatschappelijke vraag, hoe op de meest geschikte
wijze het stoffelijk belang der staatsburgers te bevorderen.
Handel en nijverheid vragen om hulpmiddelen ten einde
deel te kunnen nemen aan den internationalen strijd om
het bestaan dat is in de eerste plaats om in het noodige
levensonderhoud te kunnen voorzien van hen die willen
en kunnen werken. _
« Onze volksvertegenwoordiging zal naar wij vertrouwen , _
harer zijds toonen, dat zij de kapitalen van den Staat
waarover zij beschikken gaat, in het belang der staats- `
i burgers op eene productieve wijze besteedt; door recht-
vaardigheid en goede trouw te betrachten, zal zij aan
· handel en nijverheid een voorbeeld geven, ook deze be-
ginselen toe te passen; beginselen waarop alléén het ver- _
loren terrein op dat gebied duurzaam te veroveren is.
l Indien hier een zelfzuchtige partij politiek onrechtvaar-
dig wilde handelen, dan diende deze vooraf zich te herinne-
ren de woorden door Tribonianus , den uitnemenden rechts-
geleerde en raadsman van Keizer Jnstinianus,gesproken.
‘ . ` Toen hij den Keizer waarschuwde, het eens aan de Gothen
, gegeven woord trouw te blijven en dit niet te verbreken,
omdat hij zich daartoe machtig genoeg gevoelde, vïieg
. Justinianus hem: Wat heeft de politiek met rechtvaar-
digheid te maken? Tribonianus antwoordde: Gerechtig-
heid is de beste politiek; - en op de opmerking van
Justinianus, dat Alexander en Caesar anders hadden ge-
‘ dacht, voegde hij hem vrijmoedig toe: zij hebben hun werk
i niet voleindigd en gij zijt noch Caesar noch Alexander.
· ‘ Haarlem, 14 Mei 1879. Dn. C. G. von REEKEN.
I 1
l
l`
e