HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

r l
1* i .
V l' ` a
ll
M Z 12 `
.§ niet handhaven. Misschien is dit toe te sch1i'
. _ . · ‘ Qjven aan d
ä¢;l®§£iïi&;l1i1ng ondervonden doordat Rünland zich onttrekt? H
_ _ er door het financieel onvermogen van ’s Rijks- . ·
_ schatkist geen hulp verleent, en zü in de engte eedrevgn l
worden door een ad ` d ‘ · ‘ °
ij __ ' vies van en Hoofd-ingenieur, geheel
J afwijkend van diens vroegere adviezen (in ons eerste ah l,«
i. tikel pag. 8 der overdruk medegedeeld) en waartoe deze mis-
' _ schien geleid 1S door den ünancieelen nood; vermoedelijk
ii heeft dit alles, huns ondanks, aanleiding gegeven tot dit
t voorstel. Toch zal de gemeente Haarlem, op hunne be-
,« lanlgstellende medewerking mogen rekenen, op Grond dat
{ I zij 111.% ä76 zich bereid·verklaa1·den eene eventueeleïtanvraag
_ i Enel 1ij s- en provinciale eubs1d1e tot een nader te bepalen
Y e rag te ondersteunen, indien de gemeente en Rijnland
ïgäiaïlïldï verändäing där sluiswüken te Spaarndam
· _ eas en. u ijn an om vermelde redenen zich
E, E äiaeiètoe niet geroepen. acht, mag men aannemen, dat Ged.
gr a en bij het verkrijgen eener Rükssubsidie, in het alge-
i meen 1- en Provinciaal belang , voor de gemeente Haarlem
,~. . evena s voor Zaandam , die belangen zal behartigen. Aan i .
, goeden wil om het algemeen belang te bevorderen, al is
i ` dat van Haarlem. daarbij ook büzonder betrokken, blükt `
il äet bij den Minister niet te ontbreken, daar alleen de H
_ eperktheid denfondsen volgens Z. Ex. eerste schräven
_ i hem geen vrijheid verleende het toestaan eener r§ksub­ H
· sidie te bevorderen en het tweede schrüven vermeldt, dat
_ ; gaarne zijünedmedeweäking ten aanzien van het ver-
a nen van su si ie voor e verbetering a h tN d ­ H
I i en Zuider Spaarnetwil verleenen, doch hlc-itlieicii oolcyiilhäris
, Egg niiet niägeïijk is, jtcn topzigte der gevraagde subsidie
e epaa e oezeggmg e doen. _ _
0 P Onder deze omstandigheden zal het alzoo van de Leden `
onzen Tweede Kamer der Staten-Generaal afha f H
Z1_] de wenschen dezer gemeente willen helpen vdiärliillleri)
ii of z1_j willen trachten de nadeelen te vergoeden door deze H
geilpcäntge in den loop der tijden geleden, nadeelen welker
biilaïagiiiïk ’à‘§§i ïïï°‘àu§“ïeed6iB ïf"“‘:"’“H°‘ï; d°°h """“
j i _ eran een sc t k .t .
i wéegïäïert en waardoor het algemeen bela)1ïg·16be(ir6or(d!<ï;11?d l
H l ' . ·
je Vmêïin hänrèe zorg is de_ behartiging van dat belang toe-
i ouw . en angstvallig berekenen of het in behandeling ,
ï>. l e
ik i
Q j .
S lr ê­
apk, .
il
r ·j ‘ ·
.. l · 'H
Eli, in z H