HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

< e' °' ,
11 t
_ doch bg zeer velen plaats maken voor onverschilligheid,
omdat men niet gaarne lasten op de ingezetenen zal zien
t leggen voor eene uitdieping in overeenstemming met zg·· i
_ kanaal C of 0,20 M. minder, een diepte niet beantwoor- ·
,. dende aan de schutdiepte der sluis te Spaarndam.
. V Nu het waterstaatsbclang van Rgnland niet medebrengt
{ een deel der kosten te dragen, daar het in zgn water-
_ loozing zoowel door drooglegging der gronden in het IJ, [
H s veel meer nog door het doorgaans te hooge kanaalpeil,
belemmerd is, zal de gemeente niet gaarne dit aandeel
der kosten, vermeerderd met die voor werken in het
binnen Spaarne, op zich willen nemen. Kosten, die ver-
moedelgk klimmen zullen tot een hooger bedrag, dan
`_ waarvoor zg gehoopt had in directe verbinding met de
4 zee te kunnen komen.
De spoorslag om in het algemeen belang daartoe over .
te gaan, zal zgn prikkel verloren hebben, als de gemeente
` ` zich, hoe juist ten haren opzichte, nu zg hulp vraagt
om in dat algemeen belang, al is het hare daarin ook .
. vooral betrokken, angstvallig beiden gescheiden ziet, uit
vreeze dat haar belang misschien in evenredigheid daar- ‘ ` J
door te veel wordt gediend. Zoo dreigt een groote en
i goede zaak te niet te gaan.
Met de wetenschap daarvan en steunende op de erva-
ring, hoe vooral in ons land door het doen gelden van
allerlei bezwaren menige goede gelegenheid ongebruikt
Q voorbggaat, eene gelegenheid als nu vooral, waarbg door
dc Kanalenwet alom levendige belangstelling in scheep-
vaart, handel en ngverheid ontwaakt is, en die althans
in de eerste jaren zich niet weder zal voordoen, heeft
» " het Bestuur der gemeente genoopt zich voor die belan-
gen in de bres te stellen. Regeering en Volksvertegenwoor- 2
, diging staan gereed de gemeenschap met het buitenland
j te bevorderen, opdat ons land aan zgn malaise op han-
I delsgebied onttrokken worde en onbelemmerd zal kun- l
Q nen deelnemen aan de mededinging op handels- en ng-
j s verheidsgebied.
Bemoedigend is het zeker niet, als me11 let op het voor-
l e stel van Ged. Staten, die wel is waar met prgzenswaar­
Q digen gver de belangen der Provincie blgven voorstaan
* door de verdieping van het geheele Spaarne niet los te
· laten, doch daarbg de vroeger voorgestane verbetering
- l