HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

· c ‘
10 " ,
van 0,50 M. tot 0.80 M-A.P. afwisselt, te Spaarndam
onmogelijk. De belette kunstmatige loozing zal dan moeten `
versterkt worden, en Rünland heeft met het oog hierop ·
, daarvoor reeds plannen ontworpen, om te Katwäk met
§ een paar millioen gulden subsidie van den Staat, stoom- _
‘ werktuigen tot stand te brengen. Gebeurt dit, dan is _ °#
het vroeger frissche en krachtig stroomende Spaarne ver- {
, anderd in een genoegzaam stilstaanl water, zeer ten na-
deele der gezondheidstoestand van deze gemeente; de steeds _,
¥ verminderende binnenlandsehe scheepvaart, veroorzaakt
door de vroegere werken, met subsidie van den Staat tot · o
' ' stand gekomen, zal meer en meer afnemen, en het zij-
) kanaal C, met veel moeite op de bepaalde diepte bedongen
p en tot stand gebracht, zal allengs meer aanslibben en __ e
. ondieper worden, terwäl geen enkel belang dwingen zal J
het op grooter diepte te houden dan de sluis te Spaarn-
dam thans schutten kan. Aan de gemeente Haarlem zal
x dan de laatste slag zün toegebracht, om haar tot een S i
mé bepaalde provinciestad te maken, en voor ontwikkeling
` K, van scheepvaart, handel en nüverheid zal voor deze streek - _
· . geen toekomst meer bestaan.
J, `"l 'Wat men thans in enkele Provinciën wil scheppen,
,, ï zal men hier helpen vernietigen, en dat in het gezicht ’
gg, van een zeekanaal, dat bestemd is scheepvaart, handel
g en nüverheid in one geheele land te helpen bevorderen.
l Intusschen zoowel het Bestuur dezer gemeente, als zü
Q l die belang stellen in scheepvaart, handel en nüverheid, ·,
§ allen hebben zich tot nog toe te vergeefs verheugd over
gr ï de ingenomenheid door Ged. Staten te kennen gegeven,
ïfè ` I om het Spaarne bruikbaar te maken voor schepen die
‘· Zijkanaal (J konden bevaren, met het oog waarop zü »·‘
il i , hun steun verleenden , om door den Rijks­waterstaat daar-
voor een plan te doen opmaken. ,
#01-,-l g- Door het van Ged. Staten ingekomen voorstel, waar-
omtrent de gemeenteraad beslissen zal, wordt nu van l
,§’,g dit plan afgezien, en dit alleen tot de binnenlandsche I
scheepvaart beperkt.Van kleine zeeschepen, ook zelfs die van t
W! 3,25 M. diepgang , die toch reeds zäkanaal C moeten kun- g
· nen bevaren is zelfs geen sprake meer, en de belangstelling l -
lg in scheepvaart, handel en näverheid, welke aanleiding gaf 9
E om ook het buiten deze gemeente gelegen gedeelte van l
het Spaarne te helpen verdiepen, zal niet alleen verflauwen, ·
§l· l
rt" l
ll l . =
t
· ` E ·
·f° X I
it. te 5
SE; J ë
r . ‘ ll