HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

_ _ Y __ _ , , , W (`""_·sf’i"` ­<j _ ‘ ".`*`~·. ·,­ ’ " “’ « jv. ·.*»~~ -·~~_··r··~’·-· rv'r«·»·­·Y:***‘i···":­·""­’;’_·¥W*w’”""·
. _ 9 I
konden weldra zeeschepen met een diepgang van 3,55 M.
vóór de sluis verwacht worden; aan schotten ware dan
niet te denken en het uitgediepte Spaarne zoude geen
voordeel opleveren.
De sub. 2 door den Hoof`d­ingenieur pro Memorie ver-
melde werken, waren door den Opzichter der gemeente-
werken onderzocht en de kosten daarvan begroot Met
, het oog op het bedrag vereischt voor de verandering der
` spoorwegbrug, was door hem een nauwkeurig onderzoek
§ ingesteld om buiten die brug om, dóór den Buitensingel
in het Binnen­Spaarne te kunnen komen, of wel langs
j den geheelen buitensingel het Zuider­Spaarne te bereiken,
_ l waardoor de lengte van 1750 M. voor het Binnenspaarne ·
belangrijk kon verkort worden.
' Aangaande de opmerking van den Hocfd­ingenieur in
zijn laatste advies, dat het bouwen eener sluis uitstel
r zoude verdienen omdat naar gelang de zeeweringen te
{ Schellingwoude en IJmuiden proefondervindelük blijken
j zullen veilige waterkeeringen te zün, de eiscben voor
een zeewaterkeerende sluis in Rünland zullen verminde­ _ _
j ren, ­ mag niet vergeten worden, dat men in dat geval ` »'
zeker zeer lang zal moeten wachten. De sedert jaren
‘ ondervonden teleurstelling bij den Rotterdamschen wa- ’
‘ terweg, zal voor een deel zich ook nog kunnen voordoen
bü het Noordzeekanaal, terwijl het eventueel wettig ver-
hoogde kanaalpeil minder geruststellend voor Rgnland
zgn zal. Wordt dit peil, hetgeen volgens de Commissie
· van Ingenieurs in het belang der scheepvaart of het
Noordzeekanaal noodig is, vastgesteld, dan zullen eerst
nog kolossale stoommachines te Schellingwoude moeten
gebouwd worden, waarmede geruimen tüd zal verloopen; ,
. een en ander gevoegd bü de bezwaren ondervonden bij
den bouw van het centraalstation te Amsterdam, zullen ‘
t . Ränland niet gemakkelijk doen besluiten, in zün dijken ‘
een sluis te laten leggen van geringer capaciteit dan de
voorgestelde, nu het Noordzeekanaal R§nland’s däken in
· nader verbinding met de zee gebracht heeft.
Moet alzoo hierop de ontwikkeling dezer streek wachten , 4
" dan zal men die gerust aan een volgend geslacht kun-
,neu overlaten. Woi·dt nu niet tot de voorgestelde wer- .
ken besloten, en het kanaalpeil eerlang verhoogd, dan
is alle natuurljke waterloozing van Rünland, welks peil