HomeWenken voor den veehouderPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

I
`
· belangrijkste grondstof is voor den opbouw van het eiwit, dan p
is het duidelijk, dat een stikstofbemesting de eiwitvorming, en .
daarmede den grasgroei krachtig aanzet, zooals dat ook bij een
begiering het geval is. De groei der goede, veel opbrengende
grassen, wordt hierdoor begunstigd, alsmede het eiwitgehalte
van gras en hooi, zoodat de stikstofbemesting het bestand en
de dichtheid der zode verbetert, den oogst in den regel belang-
rijk doet toenemen, en door verhooging van het eiwitgehalte
de voedingswaarde van gras en hooi verhoogt.
Zoo werd bij de in Nederland genomen hooi~ en weiland-
proeven vastgesteld, dat met 50 K.G. zuivere stikstof op de
eerste snede, de hooiopbrengst met gemiddeld 2000 K.G. per
H.A. kan worden verhoogd, en door een bemesting met 100 K.G.
zuivere stikstof per H.A. 1500 tot 2500 litermelk meer kan
worden gewonnen.
De stikstofbemesting moet hiertoe op den juisten tijd, in
i den besten vorm en in een goede hoeveelheid worden gegeven.
DE TIJD DER STIKSTOFBEMESTING.
Een der grootste voordeelen der stikstofbemesting op gras­
land bestaat hierin, dat men in het voorjaar veel vroeger de
beschikking heeft over jong gras, zoodat het jongvee, en meestal
eveneens het melkvee, aanmerkelijk vroeger naar buiten gedreven
kan worden, de staltijd bekort wordt, en dus een besparing op
duur stalvoeder wordt verkregen. Op het hooiland kan vroeg
worden gemaaid, waarmede een vroege naweide gepaard gaat.
Het is echter duidelijk, dat hiervoor de stikstofbemestlng
gegeven moet worden, zoo mogelijk, nog voor de grasgroei
begint, zoodat het best in Februari-Maart één derde tot de
_ helft der totale stikstofbemesting gegeven kan worden.
Na het hooien en na enkele malen afweiden, is de in het
voorjaar gegeven stikstof voor een zeer groot deel uit den
bodem opgenomen, en door de grassen in eiwit omgezet en
verwerkt. Voor een goeden grasgroei, moeten echter gedurende
den geheelen groeitijd voldoende gemakkelijk opneembare stik­
stofverbindingen in den bodem aanwezig zijn, zoodat ook in i
den zomer met stikstof moet worden bemest. De rest der f
stikstofbemesting geeft men op het hooiland direct na dele snede; l
` wanneer echter tweemaal gemaaid wordt, ook nog een deel
na de 2e snede. _
Op het weiland geeft men de stikstofbemesting in meerdere
giften gedurende den zomer zoo vaak dit noodig is, en wel V
steeds direct na het afweiden.
DE VORM DER STIKSTOFBEMESTING. l
Bij de stikstofbemesting van het grasland heeft men de
keuze tusschen:
1e. meststoffen, die .de stikstof geheel of in hoofdzaak in een 1
geleidelijk en langdurig werkenden vorm bevatten, .