HomeWenken voor den veehouderPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

j I
4
Stelt men hiernaast echter de aanbevelingen, die sommigen .
geven, join met flinke kalkbemestingen ook het grasland in een
kalkrijken toestand te brengen, zoo is dit hiermede niet geheel
in overeenstemming.
Uit een en ander volgt, dat het gewenscht is, dat iedere
boer zelf op verschillende stukken grasland nagaat wat de kalk
in den loop der jaren bij hem uitwerkt, aangezien wij nog geen
vaste voorschriften met absolute zekerheid kunnen geven; dat
op alle zand- en veengronden regelmatig kalk gegeven moet
worden, en eveneens op de oude, zware kleigronden, staat vast.
Men zal verstandig doen over de toe te dienen hoeveelheden
ervaring op te doen; men geve hiervoor op zijn eigen bedrijf
1500-2500 K.G. mergelfper H.A., te herhalen ééns in de drie
à vier jaar.
Het verdient bij gebruik van kalk aanbeveling, deze aan te J
koopen in een vorm, waarin ze zoo fijn mogelijk te verdeelen gl
is; alleen dan is men zeker van de beste werking. Op zand- en
veengronden geeft men zeer fijne kalkmergel, op kleigronden
fijngemalen kluitkalk.
b. De bemesting met stalmest en gier.
Het gebruik van stalmest en gier is een belangrijk onderdeel
van de bemesting, daar men hierover in elk veehoudersbedrijf J
. de beschikking heeft; alleen met behulp hiervan is het mogelijk
M de beste opbrengsten te verkrijgen; de zode wordt min of meer
tegen de koude beschut en een goede bacteriewerking wordt j
er door bevorderd. ‘ '
i De groote waarde van de- stalmestbemesting moet veel .
meer gezocht worden in het aanbrengen van den noodigen humus, g
het bevorderen van verschillende omzettingen in den bodem en j
haar beschuttende werking, dan in een toevoer van voedings- i
stoffen. Om voortdurend hooge opbrengsten te verkrijgen, moeten i
veel voedingsstoffen aangevoerd worden, waardoor de beschik-
bare hoeveelheid stalmest en gier, ook zelfs op veerijke bedrijven, T
in den regel geheel onvoldoende is. Het grootste gedeelte der j
voedingsstoffen moet dan ook met kunstmest gegevengworden.
c. De bemesting met fosforzuur en _kali. _
De hoeveelheden fosforzuur en kali, die met een goeden
Q oogst aan den grond onttrokken worden, zijn zeer- belangrijk;
l tot voor korten tijd, toen men. naast een stalmestb`emYestin‘g,` vaak _
alleen fosforzuur en kali gaf, diende deze in hoofdzaak als aan-
vulling van de bemesting met stalmest en _gier, opdat de hiermee ij
) gegeven voedingsstoffen tot goede uitwerking zouden kunnen
komen en tevens, om den groei van de klavers te bevorderen. j
Nu de landbouwers voor het verhjoogen der opbrengsten
meer en meer van de stikstofmeststoffen gebruik gaan maken,
is het belang van een geregelde fosforzuur- en kalibemesting
grooter geworden, daar immers steeds voldoende fosfo_rzu­ur__,en
l