HomeWenken voor den veehouderPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

1
3 r
Bij vergelijking van 1 K.G. stikstofvrije zetmeelwaarde in de
verschillende voedermiddelen in November 1928 blijkt dan:
Aankoopsprijs van het Kostprijs van het d
goedkoopste veevoeder zelfverbouwde veevoeder
ln gerst en mais .... 13.7 ct. In hooi (matig bemest). . 6.4 ct.
ln grondnotenkoek en soja 12.8 ct. ln hooi (sterk bemest) . . 6.1 ct.
Dus het met behulp van kunstmest zelfgewonnen voeder
kost slechts ongeveer de helft van den prijs, die bij aankoop
_ voor veevoeder betaald moet worden.
1 Het kunstmestgebruik is dan ook voor het verkrijgen van
de beste bedrijfsuitkomsten nog veel te laag. Met behulp van
j meer kunstmest, moet meer voeder als gras en hooi zelf ge-
wonnen worden; het dan verkregen voeder is veel goedkooper. Per
koe kan meer gras en hooi van beter kwaliteit worden vervoederd,
( hierdoor wordt de voeding van het vee goedkooper, omdat men
dan met geringere hoeveelheden aangekocht veevoeder kan
volstaan, waardoor de bedrijfsuitkomsten in zeer veel gevallen
E belangrijk verbeterd kunnen worden.
II ·
DE BEMESTING VAN HET GDASLAND.
f Door een goede bemesting tracht men hooge opbrengsten
j te verkrijgen van goede kwaliteit, opdat hiermee veel vee op
g de goedkoopste wijze gevoed kan worden. _
De bemesting moet hierbij speciaal geschikt zijn voor het
1 gras, omdat alle veehouders toch hebben ervaren, dat op de
beste graslanden veel gras, en weinig klaver voorkomt. Omdat
gras veel stikstof uit den bodem o neemt, moet, voor het ver-
.. P
j krijgen der hoogste opbrengsten, de grootste aandacht aan een
j voldoenden stikstoftoevoer geschonken worden, doch tevens
f dient men er voor te zorgen, dat de andere voornaamste
voedingsstoffen, die voor een goede opbrengst noodzakelijk zijn,
i namelijk fosforzuur en kali, in voldoende hoeveelheid gegeven
j worden. .
· Ook moet er door een zoo nu en dan te geven bekalking
. voor gezorgd worden, dat de bodem zich steeds in den juisten
kalktoestand bevindt.
a. De bekalking.
l Alle gronden moeten een zekere hoeveelheid kalk bevatten,
omdat een goede werking van stalmest en kunstmest zonder l
voldoende kalk niet verzekerd is.
De praktijk is geen voorstander van kalk, omdat men meent,
dat de bekalking de zode wat losser maakt, hetgeen men niet
' gaarne ziet.