HomeWenken voor den veehouderPagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

2 Op de Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden. gfx. er
Q » » {Ji". x _. ·`E­_)' ,1 I A '> I .v%>~«•·:­ v- I. ,
eee· e e_e . . eee‘ e I .
Wat Ureum BASF deed in vijf weken tijds. .
ii INLEIDING. =
Het melkveehoudersbedrijf, dat melk, boter, kaas of overtollig .
jj vee voor de markt oplevert, is in de laatste jaren minder goed [
j loonend. Verschillende oorzaken zouden hiervoor aangegeven
‘ kunnen worden; één der belangrijkste is wel, dat het verschil
I tusschen hetgeen de producten opbrengen, en de kosten, die de
‘ veehouders moeten maken, om deze producten te winnen, niet
i groot genoeg is. Dat de laatstgenoemde kosten (productiekosten)
I in vergelijking met voor den oorlog met ongeveer 70 °/0 dus
ruim ..2/3 gestegen zijn, is niet alleen een gevolg van de
hooge arbeidsloonen, maar ook een gevolg van de stijging der .
pachten, Iandprijzen en die van het veevoeder. i
g Het gevolg is, dat de voederkosten van het vee, vooral in l
» den winter, gestegen zijn, waardoor de winst, die ’s zomers
gemaakt wordt, gedurende den duren winter weer geheel of
g gedeeltelijkr verdwijnt.
' Bij de verbetering der bedrijfsuitkomsten zal daarom in de *
I eerste plaats getracht moeten worden voor eenzelfden veestapel {
I ‘ met minder land toe te komen, of meer vee op dezelfde
, oppervlakte te houden,­waardoor de hooge land4 en pacht-
prijzen per koe minder drukken, en daarbij de voederkosten
in den winter te verlagen.
. Bij aandachtige lezing dezerbrochure, zal het duidelijk worden
. op welke wijze dit mogelijk is. Il
V · Veel voeder enweinig. kunstmest, of veel kunstmest en g
minderivoederaankoopen? _~ e j
Het is iederen boer duidelijk, dat op beide maniereiïvoeder ,