HomeWenken voor den veehouderPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

V E
Q LQI7 0
ZwAvELzuRE AMM0N1AK, LEUNAsAr.PE·rER BASF OF UREUM BASF
i ` ‘ BIJ HET WINNEN VAN HOOI. ._ A =
i Proef in 1928 onder leiding van den Heer A. S. Planting,
_ landbouwonderwijzer te Terwispel bij den Heer P. Oosterwoud ‘
te Terwispel.
Hier werd twee maal na elkaar gemaaid en gehooid, zoo-
g · wel vóór de le snede als voor de 2e snede werd o.a 200
Q Zwavelzuren Ammoniak per H.A. gegeven, nadat in den winter
f per H.A. 600 K.G. Thomasslakkenmeel en 800 K.G._Kalizout
20°/0 per H.A. werd uitgestrooid. 1
. . · .­4•..a.,.q,;l,,»9,.·,a,;«».»¢;`,«,w¤;;g4.ä;"’ ‘ nm , , g, . , .4 __
`V·r · >'_‘,; ` ` _
V E A 0 .
_ " F; { . ,' ` _,___ ·___, ,. ~ '4‘ f~ why “_::· _",$a `___`;`v;~t¢/V _ {_ _ t k ` ­‘_ rl
:2 ~. _ .1 · V · · ’ ·* · ‘ . ·‘~~,;jï‘; ,;_`.w:4 NY
?~?§ Far .»
I · _ ‘··, . E ;;‘< <.,,,~ ._*
« · " · ~ ‘ ·. ~ »> ­. ·’_i
A W., · . ` · n ` »¥Sï’.-2 `«^`‘ ` "
; ­ rum sirrsiur N · . . ‘ _. ‘§j"ä;Q’ï§ 2,,,,1,,,, , Ai _­,_· _ ­, .
[ Mxuwwnnwve. "". ­I ` Q ïïfë q v v" á‘ï“_l_ï 'fs` 'I ,
: ‘ . Ye, .;"" ‘!«­» 4_ .
T A . ‘,.r .
. ` ` . " ` x L _; · ,;».. ·'•~ _ .
, ·’ wi Zvxiiz ii ¤_ Q 1 J
Thomasslakkenmeel en Kalizout Thomasslakkenmeel en Kalizout en
‘ zundèr Zwavelzurenrkmmuniak · 2x200‘: 400 K.G. Zwavelzuren 1
Ammoniak per H.A. . A j
» ïlï 6.775 K.G. hooi per H.A. _ 10.625 K.G. hooi per H.A. 1
Waarde f 271.- per H.A. Waarde (àf40.- f425.- per H.A. 1
2, n g 1 per 1000 K.G.) g J
` ' " _ Meeropbrengst f154.- per H.A.
0* ‘ L Af voor extra
ï . ,, ` _ _ bemestingskosg zg `
A " ‘ ‘ ten per H.A.`
‘ Zwav. Amm.à
_ . - f.12.=p.l00Kg. _- f_ 48.-
T _ " f106.- *) _
m Q§€)"Van dit laatste be_drag,ldienen nog en;kèlë"kosten, voor meerdere arbeid 1
I *· bij maaien en verwerkenïenz. te worden afgetrokken. . 1
1400 K.G..Zwavelzure Ammoniak; gegeven in 2 giften, verhoogde
dus de hooiopbrengst met 3850 K.G. hooi`; veilig kanxmen daarom
aannemen, dat hier vande kosten .v.oo:r.een1goede‘stikstofbem‘esti.n‘g
op hooiland minstens een
rente van 75'*/0 à l00°/0 verkregen werd.
i . l