HomeWenken voor den veehouderPagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

3
lv
14 t
l 2
‘t Dat de beteekenis der stikstofbemesting voor de veehouders .
, algemeen wordt ingezien, mag eveneens blijken uit een artikel ‘
in ,,Veevoeder" van September­October 1928 over ,,Moderne ]
Weidetechniek", waarin o.a. het volgende gezegd wordt: 5
,,Maar de grondslagen der bemesting, bestaande uit stalmest, gier
,,en aarde, bleven gehandhaafd. Kunstmest speelde tot nog toe in de
,,weidestreken geen of slechts een zeer bescheiden rol.
,,Het heeft er allen schijn van, alsof daarin na verloop van eenigen ;
,,tijd een belangrijke verbetering zal komen.
,,Men is hier en daar reeds bezig met de grondslagen te leggen 1
,,voor een moderne weidecultuur, die evenals zulks op het bouwland t
,,het geval reeds eerder was, de productiviteit van het grasland be-
,,langrijk zal kunnen verhoogen. ‘ jj -
,,De oorzaak van die verandering is het feit, dat wij de beteekenis der {
_ ,,stikstofbemesting voor het grasland juister hebben leeren waardeeren". _;
X
1
Dat de tijd, waarop stikstof op het grasland, zoowel in het
voorjaar als in den zomer gedurende den weidetijd, met voordeel i
kan worden aangewend, niet meer in de toekomst ligt, doch g
voor vele bedrijven reeds daar is, blijkt ook uit een artikel van ·
den heer A. Rauwerda, Oud­landbouwleeraar te Akkrum, in de
Leeuwarder Courant van 23 Juni 1928 over ,,Stikstof op grasland
in Juni of later":
Nadat er den nadruk op gelegd is, dat voor een goede uit-
werking der stikstofbemesting met voldoende kali en fosforzuur Q _
in den winter moet zijn bemest en eveneens de watervoorziening ,
t hierbij een belangrijke rol speelt, schrijft de Heer Rauwerda: '
,,Heeft men dus grasland, dat met 200 Kg. Zwavelzuren Ammoniak =
,,of meer per H.A. is bemest, dan mag men daarop gerust nogmaals ä
,,200 Kg. van die meststof per H.A. (plm. 75 Kg. per pondemaat) "
,,uitstrooien".
t Uit deze beschouwingen blijkt, dat de noodzakelijkheid wordt ·
1 ingezien door de landbouwvoorlichtingsdienst, om door ruimer ;
gebruik van kunstmeststoffen, vooral stikstof, te komen tot ver­ S
hooging der hooi- en melkopbrengsten en dat de hoeveelheid Q
stikstofmest, die door de vooraanstaande landbouwkundigen in
Friesland voor goede opbrengsten wenschelijk geacht worden, l'
' vaak uiteenloopt van 400 tot 600 K.G. Zwavelzuren Ammoniak .
per H.A. op perceelen, waar geen stalmest of gier gegeven l
wordt en waar de bodem van nature of door regelmatig her- ,
haalde bemesting voldoende fosforzuur, kali en kalk bevat. {
Houden wij rekening met de stalmest, die op het bedrijf j
i aanwezig is, zoo moet op het veehoudersbedrijf in Friesland
j zeer zeker gemiddeld een hoeveelheid stikstofmest worden ge- j
{ bruikt, die overeenkomt met ongeveer 3000 K.G. Zwavelzuren g
Y Ammoniak of ong. 2300 K.G. Leunasalpeter BASF of ong. 1300 l
K.G. Ureum BASF op elke 10 H.A. van een veehoudersbedrijf, ‘
dat op de voordeeligste wijze geleid wordt. (Per pondemaat
l berekend ongeveer 1/3 van deze hoeveelheid).
Per H.A. berekend vraagt dit, met bijbehoorend fosforzuur, g
ll ld 1