HomeWenken voor den veehouderPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

1
l
is
1 Landbouwkundig Tijdschrift van April 1928 o.a. het volgende mede: 2
,,Het verdient aanbeveling voor practici verzwaarde stikstofbemes­ 1
,,ting op grasland ook en vooral op weideland toe te passen. Al
,,doende`moet de praktijk voor ieder geval de toe te dienen hoeveel- {
,,heid leeren bepalen. _
_ 1 1 ,,Wat dit laatste punt betreft kan nog worden medegedeeld, datin
,,den zomer van 1927 op hooi- en weideland in mijn omgeving de 1
l ,,bemesting met stikstofhoudende kunstmeststoffen zeer sterk is toe-
,,"genomen. Voor zooverre mij bekend steeds met gunstig resultaat".
f Hoe groot de hoeveelheden stikstofmest zijn, die noodig «
Q worden geacht, blijkt uit het artikel van lr. P. A. van den Ban, j
1 Rijkslandbouwconsulent~te Leeuwarden, in- het Friesch··Land­ j
A bouwblad van 30 Juni 1928 over: g ‘ j
, V H ` Zomerbemesting van grasland.
li · ,,Het is zonder twijfel op alle grondsoorten mogelijk, om door een 1
‘ ,,op tijd gegeven bemesting verzekerd te zijn van grasgroei tot in den ,
ë , ,,zomer. Als in Maart een bemesting gebruikt wordt van_ _bijv. 300#_ 1
. ,,500 Kg. Zwavelzuren Ammoniak per H.A., aangevuld met de noodige
j ,,hoeveelheid fosforzuur- en kalimest, is men zeker, dat `er gras groeit.__ j
,,De bemesting wordt dan zoo vroeg gegeven, dat ze door regen nog, 2
l ,,wel in de zode komt. . ' , ­ 3
,,Het blijkt echter vaak, dat dergelijk zwaar bemest land in `denw ”
§ _ ,,zomer nietmeer doet, wat de landbouwer er nog van verwacht. De j
_ @ Y _ _"[,,zeer groote voorsprong, die het land in den voorzomer heeft op on-
gg ,,bemest land, gaan grootendeels of geheel verloren. · 1
§ ,,Het is nu op verschillende boerderijen al bekend, dat door een .
Q ,,bemesting·-in den zom_er de grasgroei opnieuw bevorderd wordt. Hier-Q Q
j ,,toe kan best weer Zwavelzuren Ammoniak genomen worden. Een 1
g ,,bemesti_ng* met een baal van _75 Kg. per pondemaat levert op vele
j ,,bedrijvei1 een bevredigende meeropbrengst". ·
En verder schrijft Ir. van den Ban nog in hetzelfde vveekblad:
. .,,De o·pgegeven hoeveelheden zijn betrekkelijk willekeurig. Minder ,
_ _ ,,moet menjniet zoo gauw geven. Meer is op vele bedrijven rendabel.,
1 ·· ` ,,ln November van ·het:,vorig jaar heb ik uiteengezet, dat voor de zware 1
,,stikstofbemesting het eerst in aanmerking komen de vochthoudende "
,,v·een-, venige klei- en zandgronden en de bedrijven, waarmen in den ~
,,vorm van suikerbietenkoppen en ­blaren in juli-Augustus bij droogte
‘ ,,goedkoop bijvoer geeft". j
· V `Bedrijfsproeven, genomen met_200, 300, 400, 500, 600 en 2
3 700 Kg. Zwavelzuren Ammoniak per 'H.A. op hooiland in Groningen,
3 in de jaren 1927 en 1928, leverden zulke goede resultaten,. dat,
_ Ir. P. G. Meyers, Rijkslandbouwconsulent te Groningen, in j
a het Groninger Landbouwblad van 8 December 1928. naar aan- 1
leiding van deze proeven schreef: 4 j ‘
l _ · ,,ln ·dit geval zou dus zelfs de ‘6e baal Zwavelzuren Ammoniak nog '
ff ,,gerendeerd hebben. Wij kunnen in het algemeen zeggen, dat detresule j
_ ,,taten,van 1927 zich in dit jaar in sterkere mateopnieuw hebben ’
,,voorgedaan, wellicht in verband met het zeer droge jaar. .Ook in.
j ,,verband met proeven door anderen genomen in andere deelen des lands,
. ,,kunnen we gerust zeggen, dat men op grasland veel meer stikstof P
1 . ‘ ,,rendabel kan aanwenden, dan men tot nu toe deed". = "
· l