HomeWenken voor den veehouderPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

i
1 1¥2
j GORDEEL DER LANDBOUWKUNDIGEN IN FRIESLAND EN OMGEVING ,
Q QVER DE WAARDE VAN EEN GROOTER ’KUNSTMESTGEBRUIK OP"
‘ ‘ ‘ ‘ ma (mains; ' ‘ t
[ 1* Teneinde niet te uitvoerig te worden volgen hieronder enkele
aianhalingen, die den lezer een overzicht _geven, hoe reeds van, `
vele zijden aan deze verbetering der bedrijfsuitkomsten de aan- ,
dacht geschonken werd. g
‘ lr. C. R. Brinkman, Rijkslandbouwconsulent te Leeu’warden,;
A schreef reeds in het verslag over bemestingsproeven op gras-
land in 1926:- j " )
,.De aanwending van kunstmest op grasland vindt meer en meer;
. ‘ , ,,toepassing. Oorzaken zijn: de lage prijs der kunstmeststoffen in ver--
,,gelijking tot de zuivel-, vee- en voederprijzen, de inpoldering van ,
4 ,,vele grondcomplexen, het verminderen van de hoeveelheid terpaarde g
‘ ,,en de hooge onkosten aan het gebruik daarvan verbonden en de j
,,waardeering, die men voor de kunstmeststoffen is gaan gevoelen, j
,,gepaard·aan meerdere kennis van hun gebruik. Ook de noodzakelijk-· $
j ,,heid om van een kleine oppervlakte veel voer te winnen heeft de
,,aanwending van kunstmest in de hand gewerkt. ' 3
,,Toch in vele gevallen brengt de greide nog niet op wat ze op
t `" ,,kan brengen, omdat de grond te weinig van één of meer planten­· g
l ,,voedende stoffen bevat. ( . f
V ,,De ervaring heeft nu geleerd, dat men in kunstmest teen uit=· j
t _ ,,stekend middel bezit, om dat tekort aan te vullen.."
Dat de veehouders met alleen in het voorjaar, maar ook j
in den zomer door doelmatig gebruik van stikstof meer gras 1
kunnen verkrijgen, mag verder blijken uit een verslag van ;
I bovengenoemden Rijkslandbouwconsulent, in het Friesch Land-I
bouwblad van Zaterdag, 2 Februari 1929, waarin het vermeldt:.
li ,,Tenslotte kan nog worden medegedeeld, dat op verschillende i
,,proefvelden na het oogsten der eerste snede, de helft van elk perceel,
t ,,dat in het voorjaar, behalve de andere voedende stoffen, ook stikstof
1 ` ,,ontvangen had, met stikstofkunstmest bemest is, en dat de uitwerking
,,daarvan in het algemeen zeer duidelijk is geweest. De koeien hadden.
i ,,daar een ruimere naweide." ~ W
l ' j
. lr. H. j. Witteveen, Rijkslandbouwconsulent te Drachten, ,3
deelt in het Algemeen Nederlandsch Landbouwblad van 15 Jan. J
1927, o.a. mede: .
1 ,,ln Friesland, althans in mijn ambtsgebied, heeft een zeer groot g
l ,,aantal landbouwers te kampen met een tekort aan grond, aan welk j
1 ,,tekort moet worden tegemoet gekomen door het bijkoopen van veel
E ,,krachtvoeder en het bijhuren van hooiland. Voor al deze bedrijven;
1 ,,acht ik een meerder gebruik van stikstof op grasland gewenscht." i
In een artikel, getiteld ,,Proeven met een verzwaarde stikstof- [
bemesting op weiland", deelt deze landbouwconsulent in het Q
ij , ï
j i