HomeWenken voor den veehouderPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

l
11 l
l
l Het jongvee loopt in den regel in een kleine kamp, die niet
gehooid wordt, terwijl de kalveren met de koeien meeloopen. l
Deze indeeling en beweidingsmanier dient nader onder het j
oog gezien te worden .... j
Het melkvee stelt hoogere eischen aan de voeding dan droog- l
en jongvee, wat elke veehouder uit ervaring weet, en waarom hij
gedurende den winter aan het jong- en droogvee niet hetzelfde
voeder geeft als aan het melkvee. Laat men het vee in den
zomer echter in één groep weiden, zoo krijgen ze allen het- j
zelfde voeder, hetgeen dus niet met hun verschillende behoeften .
overeenstemt.
Daar het melkvee nu beter in staat is, om de verhoogde
voedingswaarde van het, door een stikstofbemesting gewonnen, i
J gras tot haar recht te brengen, moet het vee ook in verschillende
groepen weiden. Elk versch perceel beweidt men daarom eerst
gedurende4 à5 dagen uitsluitend met melkvee, dat steeds voor l
het jong- en droogvee uitgaat en zoodoende steeds veel en voed- i
zaam gras heeft en hooge, zeer regelmatige melkopbrengsten per
koe verkregen kunnen worden. .
Zoodra het voeder voor het melkvee krap begint te worden,
en de kans bestaat, dat de melkgift neiging vertoont te gaan l
dalen, verweidt men het naar een nieuw, weer aangegroeid
perceel, en laat het vrijgekomen perceel eerst door het jong- en .
' droogvee geheel kaal afgrazen. De kwaliteit van het gras, dat
door deze laatste groep wordt afgegraasd is voor jong-. en
droogvee nog ruimschoots voldoende, om een goede ontwikkeling ,
van hetjongvee te verzekeren, zooals houders van fokvee reeds
in de praktijk hebben ervaren. j
Op de aangegeven wijze werkende, verkort men den
staltijd, drijft men het vee in het voorjaar vroeg uit, heeft j
men een snellen, gelijkmatigen nagroei van het gras. i
Evenals op stal, krijgt het melkvee steeds meer en beter j
kwaliteit voedsel dan het droog- en jongvee, zoodat hoogere
en meer gelijkmatige melkopbrengsten verkregen worden. i
Meer vee kan per H.A. of per pondemaat gehouden
- · worden, waardoor per koe berekend minder pacht behoeft
te worden betaald; de melkopbrengst kan daarbij zeer aan-
zienlijk per H.A. stijgen.