HomeWenken voor den veehouderPagina 11

JPEG (Deze pagina), 964.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 20.26 MB

9
· _ Men maaie steeds vroeg, het gras heeft dan een hoogeiwitl
gehalte en hooge^voederw,aarde.‘ waardoor meel en koeken
· wordennbespaard, terwijl de zode weer vlugkan uitschietèn.
." ii ) t» ‘r»;t T! st a I *‘ , ze t-·t F ‘ tt ii F
· è_ R; 1. `_ i` jl il _ , , V
```` . E , ‘ 1 Ti ik
S . lst, Q ï " ~~ ‘·t ·' S S ­ v
" ·:¤ F gn ii.
is., « , .4 rsl
`· ` · ïïgi: et, • .
J j tstr Q
Bereidin van ras tot ersvoeder bij den Heer
2 8 P _
S. Kramer te Molkwerum.
U 2. Voor het winnen van hooi, geeft men het best in Maart:
per H.A.
200-300 K.G. Zwavelzure Ammoniak of
150-225 K.G. Leunasalpeter BASF (= 40-60 K.G. stikstof).
Bi' ebruik van stalmest en ier kunnen deze iften worden
_ 1 S 3 8
verminderd).
Men maaie hierbij zoo vroeg mogelijk, opdat voor den
winter veel hooi van de beste kwaliteit gewonnen kan worden,
de voeding van het vee gedurende den winter wordt hierdoor
goedkooper, omdat met bijvoedering van matige hoeveelheden
meel en koeken kan worden volstaan. Bovendien verkrijgt men .
een vroege, ruime naweide, vooral wanneer
direct na de eerste snede per H.A. r
v 50-75. K.G. Ureum BASF of
150-225 K.G. Kalksalpeter (= 20-35 K.G. stikstof). j
gegeven wordt; j
De zode kan dan weer vlug uitschieten en weer spoedig
met vee beweid of nog voor een tweede maal gemaaid worden.