HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

Y . `»¥"¤·-+··­­#·······‘·­·­-­·;:··­­`”­­­·$ïë"·~"~··-¤·»»­¥rv ` l»=­··>V­~ ,­­.ë" "ea ­­~«s;i**=v:·-a;.­#=z=E,T‘«~räï"ï‘=‘2~:ïï"r;_,·m:i ’‘’v `X

· 7
‘ vinden, voor een loon, dat onvoldoende is om in de behoeften
van het gezin gedurende de overige maanden te voorzien,
zoodat zij alsdan gedwongen zijn de hulp der openbare lief-
dadigheid in te roepen, daar baat geene reorganisatie van
het armwezen alleen. 1) Wie eenmaal den weg naar het
armbestuur heeft leeren inslaan, vindt dien later telkens ’ I
gemakkelijker terug en leert dien ook anderen, ook zijne
kinderen, inslaan, al mogen de voorwaarden waarop de be-
deeling verleend wordt, hemaanvankelijk zwaar vallen. De
Sl,1`€l'1gSl3€ bêpätllllgêll Zllllêll 1’1l@lZS V@1‘X1’10g€1'l, WEB.]? de I100Cl
dwingt.
Verbetering van den tegenwoordigen toestand kan daar
slechts verkregen worden door wegneming, voor zoover dit
althans mogelijk is, van de oorzaken der heerschende ar-
moede, d. i. onder meer van de bestaande werkloosheid 2),
~ 1) Opmerking verdient het bescheiden woord van den arbeider VAx DAM
uit Jubbega, (Friesland), die te Leeuwarden bij de Regentes ter audientie
werd toegelaten. Hij vertelde in eenvoudige taal, hoe treurig het i11 zijne
woonplaats met de werkloosheid, de armoede en de armenbedeeling gesteld
is; hoe vele arbeiders vaak niet meer dan 100 dagen in het jaar werk hebben
E en er toch in de gemeente land genoeg is, dat met voordeel bewerkt z_ou
kunnen worden; dat vele arbeiders in het geheel niet meer dan f 100’s jaars
verdienen en slechts enkelen, de gelukkigen, het tot f 200.- brengen. Ver-
volgens sprak hij over de bedeeling, die bij de armste gezinnen niet meer
· bedraagt dan 50 cent tot f1.25, van welke laatste som dan dikwijls ge-
zinnen van 8 a 10 personen een week lang moeten leven, terwijl die be-
deeling tegen het einde van den winter ophoudt, hoewel ze dan nog dikwerf
hoog noodig is. Hij meende, dat wel de grootste helft der arbeiders tot die
bedeeling hun toevlucht moeten nemen en dat, als er geen verbetering in
4 den toestand komt, dit over weinige jaren met alle 3.1'l3BlCl€l`S in die streken
· het geval zal zijn.
2) In de Standaard van 18 Juni leest men het volgende: ,,Na soms een
week van boer tot boer te hebben rondgezworven om werk te vragen. is
menige friesche arbeider in zijn gezin moedeloos en ontevreden terugge-
keerd. en zette hij de zeis neder, om ze dezen zomer niet te gebruiken.Hij
vond geen werk bij den hooiboer; de Duitsohe maaiers, in grooten getale
overgekomen, waren hem voor en stelden zich tevreden met minder loon,