HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

, W Y ` E D E , «.»«.«...a
6
g van de industrieele voortbrengingskracht, door het stichten ‘
· van ambachts-, en kunstnijverheidsscholen, enz. De werkman
moet opgeleid worden, om met meer kans op welslagen te
kunnen mededingen op de wereldmarkt; daarnevens eene
goede sociale wetgeving, die den arbeid regelt, den werkman
beschermt tegen willekeur, het volle gebruik zijner krachten
niet belemmert en hem de vruchten doet plukken van zijn
arbeid; om verder nog te zwijgen van de meer radicale en
socialistische middelen, welke worden aanbevolen, als daar
zijn: de achtuurswerkdag, de normaliseering van het loon,
landnationalisatie, afschaffing van het individueel bezit enz.
Deze, en andere maatregelen, zullen volgens de meening
der voorstanders, voldoende blijken om door vermeerdering
van welvaart en betere verdeeling van den voortgebrachten
rijkdom, de toenemende armoede te keeren.
Doch alvorens dit alles is geschied en tot stand gebracht, ­­
en men is hier te lande niet gewoon over ·één-nachts­ijs te
gaan, - dient toch overwogen of er geen middelen. bestaan, l
die althans voorloopig iets kunnen bijdragen om de bestaande
werkloosheid te verminderen, er toe kunnen leiden om te
voorkomen, dat de kosten der armverzorgingjaarlijks blijven _
klimmen, terwijl zij toch reeds in vele gemeenten eene hoogte
hebben bereikt, welke de mogelijkheid eener meerdere ver-
hooging nagenoeg ondenkbaar maakt.
Het geldelijk bezwaar zoude bovendien nog licht te achten ~
zijn, tegenover de moreele en sociale nadeelen, welke uit
eene toenemende armverzorging voortvloeien. Elke arn1ver­
zorging, hoe goed ook geregeld, loopt gevaar het kwaad te
voeden, dat zij bedoelt weg te nemen en nieuwe armoede 4
te kweeken. Eene betere organisatie van het armwezen moge ·
vele bestaande gebreken wegnemen. de oorzaak van de kwaal
blijft niet alleen bestaan, maar mede het gevaar, dat telkens
nieuwe deelen zullen worden aangetast. Waa1·, zooals dit b. v.
in Friesland het geval is, een groot deel der arbeidersbevol-
king slechts gedurende een klein deel van hetjaar werk kan