HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 949.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

· _ Mwvwüwwnv www" www wwwvwv Hvv lv? W"`ïlY` er M .«ï·----
4
4.
. voudig fictieve cijfers invullen," verklaart de Vereeniging ‘
j voor de statistiek, en terecht, doch indien De Bosoe KEMPER., die ‘
in zijn ini il,857 geschreven ,,Geschiedkundig Onderzoek. naar
de armoede in ons vaderland," de vraag: ,,0f het aantal der
_ armen in ons Vaderland steeds toeneemt ?" goeddeels ontken- .
nend beantwoordde, thans geroepen werd zijn oordeel uit te
spreken, zou het allicht in omgekeerden, d. i. in bevesti-
genden zin hebben geluid.
Immers, al mag niet worden voorbijgezien, dat het begrip
omtrent armoede gewijzigd is en daaronder thans gerekend
wordt wat eertijds hoogstens met den naam van ,,behoefte"
zoude zijn bestempeld; dat bij toenemende beschaving armoede
wordt geacht, wat vroeger geen armoede werd gerekend,
toch blijkt het telkens meer, dat ,,het getal van hen, die
_in gevaar lverkeerem tot armoede te vervallen, in groote mate
is toegenomen en nog immer dreigt toe te nemen. De mo-
derne industrie en de fabrieksnijverheid hebben eene sociale
klasse in het leven geroepen, die in alle beschaafde landen ‘
reeds thans een aanzienlijk deel der bevolking uitmaakt. De
middelen van bestaan dezer klasse zijn zoo gering, dat zij
ternauwernood voldoende zijn om het leven te rekken en
tevens zoo onzeker, dat de mogelükheid om tot volslagen
werkloosheid en daarmede tot armoede te vervallen, immer
bestaat." *) · t
Dit geldt niet van de fabrieksarbeiders alleen, maar ook
van de handwerkslieden, ook van de veld- en veenarbeiders
in niet geringer mate.
Leest men maar al te dikwerf in de bladen het bericht,
_ dat deze of gene fabrikant of directeur eener onderneming
° een deel van het werkvolk ,,gedaan"‘ heeft gegeven, omdat
er geen werk meer was voor allen, even onzeker is het lot _
· van vele handwerkslieden, die door gebrek aan werk, of het
overvloedig aanbod van arbeidskrachten, tot. geheele of tijde-
*) Löxme, Armenwesen. Handb. d. polit. Oekonomie, Bd. III, p, 856, '