HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 945.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

56
ons land verloren gaan. Dit kan slechts voorkomen worden
door bevordering der kolonisatie van eigen bezittingen, waar- ·
voor, indien deze mogelijk blijkt, Su.riname allereerst in aan-
merking zou moeten komen. g
,,Z’Emigmti0n assistée ..... est unc des meilleurcs formes
de l’a,ssism·nce par le tmvail." ")
Mocht de lezing van hetgeen voorafgaat er toe leiden ook '
hier te lande de overtuiging ingang te doen vinden, dat een `
· der beste vormen van onderstand doorwerkverschafting, de
ondersteuning tot landverhuizing is, en hiervan het gevolg
zijn: maatregelen van de zijde der Regeering, om deze te l
bevorderen en wel in de eerste plaats door het instellen `
van een grondig en onbevooroordeeld onderzoek naar de `
mogelijkheid en uitvoerbaarheid eener kolonisatie van Su- t
riname door Hollanders, teneinde, indien de door haar ver- ·
kregene, op juiste waarneming gegronde overtuiging, over-
eenstemt met die der kolonisten van 1845, en het oordeel ‘ ·
van zoovele betrouwbare schrijvers bevestigt, die stappen te j
doen of voor te bereiden, welke zouden dienen genomen te · :
worden, om het welslagen dier kolonisatie te bevorderen en -
eene herhaling der in 1845 begane fouten te voorkomen. , ‘ «
Nederland en Suriname, moederland en kolonie, voor beide ‘ 1
is het heden donker, beide lijden; de een aan overvloed van j z
arbeidskracht in verhouding tot de bronnen van bestaan, de 1
. ander aan gebrek aan diezelfde arbeidskrachten. Dat dan i` i"
het moederland, niet door geld alleen, maar ook met de zoo t
noodige levende krachten, hare dochter te hulp kome en
daardoor aan beide ten zegen worde.
S Door bevordering dezer immigratie toch zal tvveeërlei doel
worden bereikt: de kolonie Suriname, deze overzeesche pro- u
vincie van Nederland, zou een nieuwe en schoonetoekomst
tegemoet gaan; de toenemende belangstelling in dit schoone,
maar te zeer verwaarloosde land, zou aanleiding geven", dat
*) SM', Nouveau Dictionairo d’Ec0nomie politique 1892.
e