HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

*wi‘;ïr:r; Aeg e « .e »· · B i
[ .
W .
55
l bijeengebracht, waariiitde. kosten der kolonisatie worden
{ betaald; voorts dat er voor de ongecultiveerde grondeneen ‘
z .prijs wordt vastgesteld, `welke door den immigrant hetzij
l terstond, of langzamerhand in termijnen wordt afbetaald,
welk bedrag weder in het immigratiefonds gestort, bestemd
wordt voor den aanvoer van nieuwe immigranten. Op deze
wijze dekken de immigranten de ten hunnen" behoeve ge-
maakte kosten en terwijl hun arbeid den rijkdom der kolonie
_ A vermeerdert, stelt hunne toenemende welvaart deze in staat
om zonder nieuwe opofferingen telkens meerderen te laten
; overkomen. ' ' ' " · l A
p Bij toepassing van dit stelsel ligt er niet alleen niets oni
‘ billijks in, maar is het daarentegen volkomen rationeel, dat
de kosten der immigratie worden gedragen door de Kolonie, die
, daarvan de voordeelen plukt, hetzij door het aangaan eener
‘ geldleening, zooals voor de immigratie der koelies is geschied,
hetzij door voorschotten van de Regeering van hetmoederland.
·‘g "l‘erwijl het Bestuur der kolonie het in zijne macht houdt
A A op deze wijze het aantal en de soort der immigranten te
regelen naar gelang van de bestaande behoelte, vervalt
daarmede het bezwaar tegen de ondersteunde emigratie,
"- dat deze leidt tot, bevoorrechting en willekeur en wordt .
j tevens de vrees weggenomen, dat daardoor kunstmatige
7 armoede zal worden gekweekt. Immers, zoowel hij die veel,
, als die niets bezit zal aan deze emigratie kunnen deelnemen,
indien de laatste slechts beantwoordt aan dezen eisch: dat
j hy` kan ewwil werken. . · ·
Q' Algeheele toepassing van dit stelsel zal alleen mogelijk zijn '
_ in eigen koloniën; toch behoeft de werking daarvan elders, door
l oprichting eener emigratie-maatschappij, die daarbij de rol
vervult van het Bestuur der kolonie, niet uitgesloten te zijn, al
. zouden daaraan ook eigenaardige bezwaren verbonden blijven.
Doch, al kan hierdoor vermindering der armoede in eigen
' land op weinig kostbare wijze worden verkregen, toch blijft
het bezwaar bestaan, dat de emigreerende werkkrachten voor
l
· r
l ï
« ‘
l