HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 975.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

* ' A' g ` ' YYYY """""""""" "`”'t"""' ‘’’" """"”*";·~·ï‘··'~··· ·‘···'·¥¥«»e--~ ­~7-;lf­~­'-girl .:-l,ïg.Tï psv
l .
lt
I l
in ‘ 54
‘ l
_van cultuur betreft, zekerheid geven omtrent de deugdelijk-
' heid hunner raadgevingen. Mannen, die als de diep betreurde l
CATEAU vAx Rosnvruxr, door hunne persoonlijkheid achting l
en vertrouwen inboezemen. D
Dat dergelijke mannen hunne aanstelling niet mogen en 4
kunnen erlangen van eene particuliere maatschappij, maar E
j daartoe door deiRegeering, in overleg met het Bestuur der
Kolonie, moeten worden benoemd en aan deze verantwoor-
. delijk dienen te zijn, spruit reeds voort uit het hooge ge- ·
Q wlcht hunner betrekking. Even ontwijfelbaar is het, dat i _
i hunne bezoldiging in verhouding moet staan tot de belang-
rijkheid van hunnen werkkring en de groote verantwoorde- ;
; lijkheid welke op hen rust, en dus hoog genoeg om hen voo1·
mogelijke opollieringen schadeloos testellen en tot inspanning
= hunner beste krachten op te wekken. _ _ ‘
; Een en ander, gepaard aan de onkosten van overtocht,
vestiging en onderhoud der immigranten in den eersten g,.
tijd, wettigen volkomen de verwachting, dat daartoe belang- A l
rijke uitgaven noodig zullen blijken, welke noch doorparticulie- 1
ren, noch door een vereeniging van particulieren, zullen worden l
bijeen gebracht, om de eenvoudige reden, dat deze werk-
krachten niet, komen ten dienste der groote ondernemingen. ä
~ Ook hier weder is het de Staat die, in overleg met het ,.
· Bestuur der Kolonie, handelend moet optreden. D _ V l
Will it pay? That is the question. u ·’
Deze vraag, of de te verwachten linantiëele uitkomsten in
verhouding zullen staan tot de groote uitgaven, mag, naar t
{ ik meen, bevestigend beantwoord worden, indien de koloni- l
satie met overleg geschiedt en er voorts naar een vast i '
l stelsel gehandeld wordt. Ik bedoel daarmee het zoogen.
E stelsel-VVaketield, dat zelfs bij onvolledige en dikwerf onjuiste
l · toepassing, in Zuid-A ustralië goede vruchten heeft gedragen. *) _
Dit stelsel bestaat daarin, dat een immigratie-fonds wordt ·
a *) MILL, Principles of Political Economy. Book V. Chapt. XI. § 14.
y ;
l . ·
` l