HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 973.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

53 .
takken, voor het geheel der bevolking voordeeliger zoude
zijn, dan groote ondernemingen, die slechts aan weinige ka-
pitalisten een aanmerkelijk voordeel verschaffen. *) .
`· Ten einde aan Suriname de mogelijkheid tot het verkrijgen
dezer bevolking van kleine landbouwers, kweekers, hand-
werkslieden, nijveren enzfte verzekeren, zijn evenwel twee
‘ dingen noodzakelijk: de emigrant moet niet alleen zekerheid
erlangen, dat zijne toekomstige welvaart in verhouding staat _
tot de opofferingen, die hij zich in den eersten tijd zal moeten
getroosten en tot de risico welke hij loopt, maa1· ook dienen de .
‘ door hem verkregen resultaten, de nieuwe omstandigheden
waarin hij verkeert, voldoende gunstig te zijn, om door zijn
i voorbeeld ook anderen tot navolgen aan te moedigen. In
de tweede plaats behoort nagegaan of de uitkomsten van
dien aard kunnen zijn, dat zij de uitgaven wettigen.
l · Onverantwoordelijk zoude het zijn, zoowel uit een huma-
E nitair, als een maatschappelijk oogpunt, hen, die hier armoede
{ hebben gekend, daar aan grootere ellende prijs te geven.
‘ Een nauwgezet onderzoek omtrent alle kansen van slagen
dient daarom op den voorgrond te staan, al behoeft daaruit
­· nog niet te volgen het vasthouden aan eenmaal als ,,waar"
• aangenomen wetenschappelijke theoriën. Daaraan knoopt zich
` vast de noodzakelijkheid tot het nemen van alle voorzorgs-
maatregelen, die door wetenschap en praktijk worden voor-
geschreven, maatregelen ook met betrekking tot het uitoefenen
· L van leiding en toezicht over de emigranten, voor zoolang
‘ deze in hun eigen belang noodig worden geoordeeld. Aan
het hoofd der kolonisatie zouden daarom als bestuurders
behooren te staan mannen, wier karakter en antecedenten
waarborgen opleveren van betrouwbaarheid en wier kennis
' ` van de kolonie, zoo wat klimaat, bodem, als aard en wijze
*) LANS, Büdrage tot de kennis van Suriname. 1842. . i
1