HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 973.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

;«~*“"T'ï Y N vw Y ' ` Y Y Y N q"`Y` 'Y""T`Y"(' " "Y"`IT`f_Y,iQ_ï'_' l . _ YQ,,__,_,,`.' ï__Q;,___,,__;_,_, ____ ,___,_W__¢___;,,_, ___
» l
. 50 ` i
wezigheid van goud Zin de gronden tusschen de Marowyne-
A en de Suriname-rivier, de eenige geweest, welke tot dergelijk
doel door"' of van wege de Regeering werd uitgezondenf
De ontwikkeling van het binnenland moet bevorderd word en
door het aanleggen van goede wegen, verbetering van het
stoombootverkeer op de rivieren en des noodig door den _
aanleg van lokaalspoorwegen, opdat de producent in staat ‘ -
worde gesteld op de wereldmarkt met goed gevolg te kunnen
mededingen, de hooge transportkosten ophouden daartegen
een beletsel te `zijn en hij de benoodigde machineriën kunne
‘ aanvoeren. ·
Daardoor ook alleen zal naast de ontwikkeling van handel
nijverheid en landbouw, die van de veeteelt mogelijk worden.
Op de groote beteekenis daarvan voor de kolonie heb ik reeds _
gewezen, doch niet alleendat daardoor in eigen behoeften
zoude kunnen worden voorzien, ook tal van nieuwe indus- · _
trieën zouden er het noodzakelijk uitvloeisel van zijn. 4
Proefnemingen met­het aankweeken van vruchten en ge-
· wassen behooren mede door of van wege het Bestuur met
alle beschikbare middelen `te worden aangemoedigd, zoo ten
dienste van den kleinen landbouw, als ter bevordering van
de cultuur, de veredeling of de verbeterde bereiding van )
stapelprodukten. Zoo zou onder meer, bij gebreke aan par-
ticulier initiatief, eene proefneming met de ` op Trinidad `
naar het schijnt met goed gevolg beproefde nieuwe droog- Q
machine, de Torrido cacao-droger, gewenscht zijn, niet alleen *
ter verbetering van de cacao, maar ook voor het drogen
van de banaan en de bacove, welke eerste, de grondstof be-
vattend voor stijfselfabricatie, een belangrijk artikel van _,_
' uitvoer zoude kunnen worden. *) `
Bovenal zou aanmoediging en bevordering van de vruchten- {
*) Omtrent de banaan wordt door den heer Wmsmnousn van lvlizmnnmz i
nog de volgende interessante bijzonderheid medegedeeld: als men den schil
uitknijpt komt er­een wit en melkachtig sap te voorschijn, dat de eigen- V '
êl `
al
' __4,_,,_ , Y. IM me