HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 868.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

j gw, _ j_j________m__,___ er A ,·A, {mi,
Allerlei oorzaken hebben er toe bügedragen om het vraag-
stuk der armenzorg, meer dan zulks in de laatste jaren het
geval was, onder veler aandacht te brengen. '
a Dat er, in weerwil van de millioenen, die jaarlijks ter be-
strijding der armoede worden uitgegeven, nog zooveel gebrek _
· geleden wordt, heeft de meening doen ontstaan, ,,dat onze
tegenwoordige Armenwet ten eenenmale onvoldoende is, om
" " de eischen. eener goede armverzorging tot hun recht te doen.
j komen," ‘) terwijl wijziging der denkbeelden omtrent het-
geen geacht moet worden tot de roeping van den Staat te
; behooren, de overtuiging meer algemeen ingang doet vinden,
dat het de plicht van den Staat, als hoofd der gemeen-
schap is, om beter en meer dan tot heden het geval was, door j
W doeltreffende maatregelen de bestaande armoede te lenigen.
Dientengevolge wordt in adressen, geschriften en vergade-
ringen aangedrongen op eene wijziging der Armenwet in
dien geest. ‘
Bij gebreke van betrouwbare statistische gegevens, is het
in j ten eenenmale ondoenlijk met juistheid aan te toonen, dat
de armoede, en daarmede het aantal bedeelden, toeneemt.
,,0nze statistiek van het armxvezen kan niet vertrouwd worden,
ti omdat de opgaven in een zóó groot aantal rubrieken ge-
splitst moeten zijn, dat de betrokken armbesturen vaak een-

· *) H. M­ULLER, Iets over herziening der Armenwet, pag, 3,
7"" Y] [ r I _________ , gg ze Y