HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

` 49
l Lawa en de Tapanahony aan Nederland toegewezen en daar-
mede de mogelijkheid eener aanzienlijke uitbreiding der
. goud­industrie, welke thans weder dalende is, belangrijk
vermeerderd; Zooiang de tocht naar de goudvelden aldaar
evenlwel nog aan zoo vele bezwaren verbonden blijft en bij
i gebreke van geschikte wegen en vervoermiddelen het transport
u van de _benoodigde machines bezwaarlijk en kostbaar is, valt
er aan exploitatie op eenigszins belangrijke schaal niet te
denken.
Tot heden toe is er omtrent dentoestand en den goudrijkdom
van dit gebied weinig met zekerheid bekend en moet men
zich meerendeels bepalen tot hetgeen daarover door vreemde g
goudzoekers en inboorlingen is medegedeeld. Een weten- ïi,
schappelijk onderzoek van Regeeringswege naar den mine-
raal-rijkdom van dit gebied zou daarom aa.nbeveling verdienen.
, VVellicht bleken de uitkomsten van dien aard, dat het denkbeeld
eener exploitatie van Smatswege van die gronden., waarvoor
nog geene concessie werd verleend, in ernstige overweging
zou kunnen genomen worden.
Watt ter vermeerdering onzer kennis van dit gebied noodig
ä wordt geacht, geldt overigens nagenoeg voor de geheele A
kolonie; omtrent den mineraal-rijkdom van Suriname is in .
het algemeen nog weinig met zekerheid bekend; evenmin of
niet in Suriname, evenals in Venezuela, steenkolen worden
gevonden. Hetzelfde kan gezegd worden van vele andere
A produkten, daar in tegenstelling met hetgeen te dien opzichte
.. in Demerara geschiedt, wetenschappelijke en goed georga-
ä niseerde onderzoekingstochten naar het binnenland door
1 daartoe bevoegde personen, niet of hoogstzelden van wege
de Regeering uitgaan; geen wonder trouwens, waar men l
op de Begrooting tevergeefs zoekt naar eenige bezoldiging
_ voor iemand, die, hetzij als mijningenieur, geoloog of wat S
, · ook, het Bestuur zou kunnen voorlichten. Vergis ik mij niet,
dan is de Commissie, die in 1874 naar het bovenland ge-
? p. zonden werd, om een onderzoek in te stellen naar de aan-
{ 4
2 · ‘
·
ll
.3 _
..._. .._,__ .. ,..n,__ .rrr. _. ...,.... win S ee