HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 942.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

F ‘
_ 48 `
ook al spruit die toestand. niet voort uit eigen fouten alléén. j
· Eene hooge, zelfs eene verhoogde subsidie is voordeel, ook
voor het moederland en ’s Rijks schatkist, indien de gedane _
uitgaven slechts strekken tot vermeerdering van de bronnen
` van welvaart, tot ontwikkeling van den slapenden onder-
nemingsgeest en niet het gevolg zijn van vermeerdering van
de inproductieve uitgaven, welke reeds eene voor de kolonie
nadeelige hoogte hebben bereikt. *)
Ook in Britseh Guiana waren de eigen middelen tot 1891
toe onvoldoende om de uitgaven te dekken, doch de indirekte
voordeelen door het moederland uit de Kolonie getrokken,
wegen ruimschoots op tegen de jaarlijksohe subsidie; eerst
in 1891 werd het evenwicht tusschen de inkomsten en uit-
gaven verkregen en overtroffen de eerste, ten bedrage van
if 6.273.104 de laatste met bijna f 200.000, terwijl n.og in 87-88
het delicit f 300.000 bedroeg. Dezelfde middelen waardoor in j l
Demerara zulke uitnemende finanoieele, eommereieele en
industrieele uitkomsten zijn verkregen, moeten ook in Su-
riname worden toegepast, zal deze kolonie zich kunnen op-
heffen uit haren langdurigen toestand van verval.
Door de arloitrale beslissing van 13/25 Mei 1891 is het
goudhoudende gebied bezuiden de samenvloeiïng van de
*) Op de begroeting voor 1892 komen voor: '
Afd. I. Gouvernements-soeretarie, Kolon. Staten en Algemeene g
Dienst f 129.209.10 ‘
Afd. II. Justitie en Politie f 378.880.12 l
Afd. III. Administratie der financien f166.610.12 2
Afd. IV. Immigratie en Kolonisatie f 78.231.00
Afd, V, Eeredienst, onderwijs, armenzorg, geneesk. dienst f 393.001.36 j
' Afd. VI. Bouwdepartement . l`122.241.00
Afd. VII. Koloniale vaartuigen (bestaande uit1 stoomschip voor i
den zeedienst, 1 idem voor den rivierdienst, 1 idem voor ’ .
het publiek verkeer, 1 schoener, 3 stoombarkassen) beton-
ning, bebakening en seinwezen. f152.026.45 .
Afd. VIII. Pensrioenen, waclzlïgclden, enz. f209,721.44 j
En dat alles bij eene bevolking van ongeveer 54,000 inwoners!
l
. A -|ï
; ·
‘ ll