HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 46

JPEG (Deze pagina), 953.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

. 46 1
Suriname vele rivieren bezit, die over eene lengte van 275
’ eng. mijlen bevaarbaar zijn, er 23 eng. mijlen spoorwegen
werden aangelegd en de toegang tot het binnenland, alsmede ä
de verbinding der plaatsen onderling werd bevorderd door
het maken van goede wegen, bovenal om den toegang tot
de gouddistricten gemakkelijker te maken, wat, blijkens het -1
antwoord der Nederlandsche Regeering op eene opmerking j
dienaangaande in het Voorloopig Verslag der Kamer, voor Suri- 1
name niet noodig werd geacht, hoewel Suriname geen enkelen
goeden weg, hoogstens eenige rij- en voetpaden bezit en het 1
gemis aan transportmiddelen en de daaruit voortvloeiende
hooge kosten, een onoverkomelijk bezwaar worden geacht voor
de exploitatie van het binnenland, 0. a. van de hout-industrie.
Dat in 1891 in Britsch Guiana voor publieke werken werd Q
uitgegeven f 315.780, terwijl op de Begrooting voor Suriname
over 1892, geraamd op f 1.050.521 aan publieke werken voor- 1
komt de zeer belangrijke post van f12.000, zegge twaalf ng
duizend gulden.
Dat de suikerfabrieken van Demerara nagenoeg allen elec-
trisch verlicht en van de beste machineriën uit Engeland
en Duitschland aangevoerd, voorzien. zijn, terwijl . . . Doch
_ waartoe de tegenstelling verder aangetoond tusschen Britschen
ondernemingsgeest en Nederlandsche lamlendigheid!
De uitkomsten in beide landen verkregen, de bloeiende
toestand waarin DEMERARA verkeert, vergeleken bij dien van
Suriname, een verschil door onze Surinaamsche medeburgers ·
maar al te zeer gevoeld en opgemerkt, stellen de begane
misslagen voldoende in het licht, doch wijzen tevens op de
V middelen tot herstel.
--­-­~· 1
1
De afgetreden Gouverneur van Suriname, Jhr. Mr. M. A. ­
nn Savonnm Lomuan. verdient voorzeker hulde en waar- `
deering daarvoor, dat, tengevolge van zijn krachtig optreden, ï
· 1
` ­ 1
1
2
. 1
1
‘-;i·......._M.___. M,. ,, ,..,,.i..........,,Y-- e.,.i..;;.-a.,,-.,_...g.;;.x;...... r-·-··-··­·~··­ -«e-~~··