HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

in f.-....§ï.__ T . .. A, . ’ .. , l . ' . ` .. alter.Lll·J4­•«·«­«.-­·J­,»»~¤$·.,;.;M,,..,,,ï,.;4.,:_e;‘€;;",,T.ZX ‘..·

- l
r i
t
i 44
_ klimaat en bodem begunstigd en bevoorrecht dan Suriname.
A lletzelfde geldt van de specerijen, waarvan de uitvoer zelfs
niet afzonderlijk wordt vermeld en waarschijnlijk gezocht moet
worden onder den post: diverse ongenoemde artikelen, ten `
bedrage van f 9164, hoewel de vanille er zelfs geene kunst- ä
I matige kweeking behoeft; van de verfstoffen, waaronder het ,
op hoogen prijs gestelde roucou of orleaan,terwijl de waarde
der ingevoerde verfwaren ruim f 45.000 bedraagt; van de ä
vele soorten oliën, harsten en gommen, van welke laatste ig
alleen de balata, of surinaamsche gutta­percha, een eenigs-
zins belangrijk bedrag aan uitvoer -- f 95.407 - bereikt, .
terwijl aan raap-, olijf-, patent-, lijn- en machine­oliën voor
ruim f 64.000, aan haar- en welriekende oliën voor bijna jl
f8000 werd ingevoerd; voorts van de bekende en in gebruik · i
_ zijnde geneeskundige planten, waarbij nog vele te voegen zijn,
waa1·van het gebruik tot nu toe alleen aan de inboorlingen
bekend is. Eindelijk van zoovele andere producten: arrow- ,
­root, bananen, kokosnoten, tapioca, aardnoten, pataten
enz., welke niet, of met zee1· geringe bedragen op, de uit-
voerlijsten voorkomen. i
Opmerking verdient nog de mindere marktprijs van een
der stapelprodukten, de cacao, vergeleken bij dien uit andere `
streken; terwijl die voor Suriname bedraagt ongeveer 37 i ;
cts., wordt de Java-cacao betaald met 65 a 70 cts., *) een ·
verschil, deels veroorzaakt door de soort, doch deels mede
door de betere bereiding, waardoor kwaliteit en aroma ver-
beterd en tevens het gewichtsverlies verlaagd wordt. ln
andere landen worden voortdurend allerlei proeinemingen
*) »Vo0r weinige jaren nog golden de Surinaamsche en de Java-cacao ,
· ongeveer den gelijken prijs van circa 45 cts. en nu is de eerste gedaald tot
37 en de laatste gerezen tot 65 a 70 cts., zonder verandering in de kosten M
van productie. Bij zulk een aangroeiende mededinging dreigt op die wijze
· de Surinaamsche cacao-cultuur onhoudbaar te vvorden/’ Indische Mercuu1·
28 Mei 1892.
Veiling 31 Mei 1892, Amsterdam; Surinaamsche cacao 40-32 cent.