HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

­·«!­ï¥l~?- ­.‘ " ii .‘i. . . . ­ _­, _. v_ 1 i 1.; 4
. ‘ ij
, ï«
43 ~
l f 351.780; in Suriname overtrof de invoer, ter waarde van .
f 54.000, den uitvoer met f 18.000. ,
»lVlet uitzondering van de savanen en de zand- en schelp- Q
banken, is de bodem van Suriname van eene onvergelijkelijke §
vruchtbaarheid . . . Europeesche gewassen zouden uitstekende
vruchten geven/’ l) De Staat van invoer vermeldt, dat aan
l granen en peulvruchten voor f12/1..591, aan blom of meel
ë voor f 390.147 werd ingevoerd, - waarvan slechts voor f 33.-
uit Nederland, - terwijl het bedrag der waarde van het
uitgevoerde koorn niet op de lijst behoefde te worden ingevuld.
1 Van Suriname’s rijkdom aan vruchten maakten wij reeds
, met een enkel woord melding. De citrus­soorten, - citroenen, t j
Q oranjeappelen, limoenen -« groeien er welig en in vroegere
{ dagen waren de straten van Paramaribo met oranjeboomen `
I beplant, welke thans nagenoeg geheel verdwenen zijn .....
omdat de takken. tot reiniging der tanden werden gebruikt.
p Toch bedraagt de geheele uitvoer van vruchten: aan gezouten
Q lemmetjes f 955.-, aan geconüjte vruchten f 682.-. De kolom
van den uitvoer van oranjeschillen behoefde, evenals die van het
koorn, niet te worden ingevuld, bij gebreke van dit artikel. ·
Vergelijkt men nu deze bedragen met die van den uitvoer
van citrusvruchten uit Californië, waar zij kunstmatig moesten
_ worden gekweekt, dan rijst onwillekeurig de gedachte, welk
, een bron van inkomsten de vruchtenteelt en daarnevens de
fabrikage van conserven en geleien zou kunnen worden voor
een land, waar de suiker tevens wordt geproduceerd. Zou in
Suriname, waar de mombin­pruim inheemsch is, de cultuur van
pruimen, perziken en andere steenvruchten niet mogelijk zijn?
l Volgens eene opgave in l’Eoonomiste Fromçctis van 7 Mei
M jl. bedroeg de opbrengst der vruchtenteelt in Frankrijk
voor het afgeloopen jaar ongeveer 400 millioen en in
Amerika over 1889 1500 millioen francs, en toch zijn deze
landen voor de cultuur van vele fijne soorten minder door
I) W. VAN Mnmrnmsx, Nederl. Guiana.
U