HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 964.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

*
l 42 .
·1890" lezen, dat de waarde van het ingevoerde vee f 58.976 l
V bedroeg; dat er aan vleesch voor ruim f 146.000, aan boter,
r kaas, margarine, huiden enz. voor f 377.00 ingevoerd werd,
‘ alzoo tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer f 582.000. p
V VVanneer wij verder in het Koloniaal Verslag lezen: »Daar
waar de Koelies gelegenheid hebben, houden zij een paar
koeien, die zij met de grootste zorg behandelen. Velen zetten l
i hunne spaarpenningen uit in het kweeken van vee, waaraan
hier groote behoefte bestaat. Goed weiland ontbreekt ten
j eenemale en het ware wenschelijk, indien daaraan eenig
V kapitaal kon besteed worden", dan heeft men toch eenig 1
S recht zich ernstig af te vragen: of de belangen van Suriname .1
wel op voldoende wijze worden behartigd? g
De Staten van in- en uitvoer nagaande, is er meer, dat {
de aandacht moet trekken. Onder den veestapel der kolonie I
­ komen ook voor 241:1 varkens, een bewijs, dat deze met
goed gevolg kunnen worden geteeld. Toch bedroeg de invoer x
van Spek niet minder dan f246.()0O, waaronder voor bijna Q
’ f 176.000 uit Amerika, voor ruim f 64.000 uit Demerarac en
voor negenhondercl gulden uit Nederland.
De zee en de rivieren wemelen van visch, toch bedroeg
de invoer daarvan f 202.448 en wordt er van de uitvoer
geene melding gemaakt, zelfs niet van schildpadden, welke _
ri daar in groote hoeveelheid gevonden worden. _
Over Suriname’s rijkdom aan allerlei houtsoorten, waar-
onder de kostbaarste, luidt het oordeel van alle bevoegde
beoordeelaars eenstemmig, 1) al betreuren allen het, dat
tengevolge van gebrek aan voorafgaande bereiding, onvol-
j · doende zorg bij de kapping, hooge transportkosten en andere
fn weg te nemen oorzaken, de bruikbaarheid te wenschen over- M
laat. De uitvoer van hout uit Demerara bedroeg in :189/1
_ 1) v. Siirnsrmm; KA1>PL12n; Wjvax Blnnrmnnxg OBREEN, Beschrüving van
de timmerhout-soorten van Europeesch Guiana; voorts de Catalogus der Af-
J deeling Nederl. Kolonien 1883 en die van het Koloniaal Museum te Haarlem.