HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

·‘ ‘ f ` ‘‘‘
. 41 ‘ `
Deze woorden in 1842 gesehreven,·gelden thans nog en in f
. nog sterker mate, wijl tengevolge van den meerderen aanvoer j
van Britseh­Indische koelies, wier hooidvoedsel uit rijst be-
staat, de behoefte grooter is geworden. In 1890.bedroeg de ·
waarde van de ingevoerde rijst niet minder dan de kapitale
som van f 370.205. '
l Op een twaalftal u1·en afstands van de zeekust vindt men
de savanen, ten deele met zand, samengesteld uit kwarts,
mica en verweerd graniet, deels met een weelderigen planten-
groei bedekt. Daaronder behoort de Joden Savanna aan de
Suriname­rivier gelegen, waar de twee vormen der savanen --
zand en plantengroei - worden gevonden. Zeer gezond ge-
legen en van goed drinkwater voorzien, zoude deze Savanna
naar het oordeel van verschillende schrijvers 1) zeer geschikt
zijn voor de veeteelt. Ook in den omtrek van Paramaribo
worden weigronden aangetroffen, die bij voldoende zorg
overvloedig vrucht konden geven. In Demerara, onder vol-
"’ maakt gelijken toestand van klimaat en bodem gelegen,
bloeit de veestapel en telde men in 1891 niet minder dan
92 veehouderijen, 2) met eenige duizenden runderen. Daaren-
tegen leest men in het koloniaal Verslag over 1890 omtrent
Suriname het volgende: ,,In 1890 heeft er veel ziekte onder
het rundvee geheerscht, tengevolge waarvan veel vee gestorven
is. Naar de kolonisten meenen zouden die ziekten toe te
schrijven zijn aan de gebrekkige waterloozing van hunne
weigronden ten westen van Paramaribo, die zeer laag gelegen
en drassig zijn. Het voer laat mede alles te wensehen over.
Enkelen beweren, dat zich miltvuur heeft voorgedaan. Een
bekwaam veearts zou zeer gewenseht zijn/’
2 Want, in weerwil van de jaarlijksehe subsidie van eenige
tonnen gouds, is het rijke Suriname zelfs geen veearts rijk!
i Wanneer wij nu daarna in den >>Staat van invoer over
2) TAALMAN Kir, Economist 1878. Zinnninsmnn, de rivier de Suriname.
2) Hazell’s Annual; Artikel: British Guiana.
-:,_. ‘,;.­­..#i lZ..-e; f' -..1.,; ‘ . P