HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

, - =»;. - « j ` -· · · . E ""€f:.;;.."’;;:ï?[£i’::::1‘;,-‘ï.:§f TE
T 40
te verbazen over het feit, dat in Suriname gebrek aan
2 arbeidskrachten bestaat, daar veeleer overvloed daarvan mocht .
’ worden verwacht. Immers, Suriname bevat al datgene, wat
‘ elders geleid heeft tot een snelle vermeerdering der bevolking
4 en daaruit voortspruitende sterke toeneming van goedkoope
arbeidskrachten. Een vruchtbare bodem, die slechts geringe
inspanning noodig maakt om rijke vruchten voort te brengen; f
i een goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar voedsel, dat al de
vereischten bezit om aan de behoeften der bevolking te vol-
doen; - rijst, bananen, ma'is;­eindelijk,een warm klimaat,
dat voor kleeding en huisvesting slechts geringe kosten noodig
maakt. 1) Wellce die bijkomende omstandigheden zijn, zullen
wij hier niet in het breede uiteen zetten; de slechte behan-
deling der voormalige slavenbevolking, de fouten bij hare
emancipatie begaan, verkeerde maatregelen ten opzichte van
j de immigratie van contract­arbeiders hebben er toe mede-
· gewerkt, doch bovenal de verwaarloozing van de belangen
der kolonie, zooals uit het volgende duidelijk zal blijken. "’
Als een bewijs van de groote vruchtbaarheid van den grond,
doch tevens van den treurigen toestand waarin de kolonie
verkeert, diene het volgende: ln zijn beroemd werk: History
of British Guiana schrijft DALTON, 2) dat de ryst in Suriname
jaarlijks drie oogsten kan geven en ook de heer LANS, in
zijne ,,Bijdrage tot de kennis van Suriname" over de voedings-
artikelen sprekende, die met vrucht in Suriname verbouwd
kunnen worden, noemt daaronder in de eerste plaats de rijst,
,,die tegenwoordig enkel in kleine hoeveelheden door de bosch-
negers voor eigen gebruik geplant, met de eerste qualiteit Garo-
line­rijst gelijk gesteld kan worden, terwijl dat artikel thans
· voor de consumptie uit Europa in Suriname wordt ingevoerd." 2
1) BUCKLE, History of civilisation in England, Vol. I, Ghapterll. Influence
. exercised by physical laws over the organisation of Society.
2) It is notorious that threecrops can be obtained from one sowing, the
new erop ratoouing or springing up from the old roots, after each reaping.
«__~L`4-_ _ gl W Mm M H Y H f M __,_ .___ __ ,ü_______H_______,,_,.(, .,.. r.-. ­».. .-.-­~«~.· .·· -·-­ ~~·~~~«·~·-··#­*"""*‘~( èhezäq