HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

E _ ,, 4 __»% >-··­ ·.:«­»· 4 ····»· ·*·-··»»«-«·. ­·«·~ «« ­­·­ .5 ­. ­­ -·­¤••· . . .. .-.,. . ..,.,,..,,,,,,,__,...._,....,,</,.,,..,, ._.._....,,,..,~»,..._...i.­«,.....; . ,...-.4,a..-7, «;....:,,.x.;, ..,,. ..
p 39

einde kome aan de ijskoude onverschilligheid, waarmede deze
‘ . onze vroegere winstgevende volkplanting door Regeering,
, Volksvertegenwoordiging en Amsterdamsche belanghebbenden
. behandeld, of beter gezegd, vergeten wordt."
En niet in het belang der kolonie alleen, maar ook in dat
van het moederland, van Nederland, dat, onge1·ekend de
millioenen voor dien tijd tot dat doel uitgegeven, alleen
Q reeds van *1867-1890 ongeveer 7 millioen subsidie aan
Suriname verstrekte, omdat eigen middelen en inkomsten
1 der kolonie onvoldoende bleken om in de noodzakelijke he-
F hoeften te voorzien. Bijna zeven millioen subsidie aan eene
’ kolonie, welker natuurlijke rijkdommen zóó groot zijn, dat
= zij bij een verstandig en beleidvol bestuur, dat het oog geves-
, tigd houdt op de ontwikkeling harer hulpbronnen, in staat
A ware evenveel duizenden te voeden als thans honderden.
Een land, dat suiker, cacao, katoen, koffie, rijst, mais, tabak,
, kostbare houtsoorten, geneeskundige kruiden, verfstollen,
,` gommen, oliën, vruchten van allerlei aard: ananas, meloen,
. mangouste, tamarinde, limoen, cocosnoten, bananen, kaneel-
l appels, baceoven enz., kostbare specerijen: vanille, piment,
peper, kaneel, gember, curcuma enz.. koper, ijzer, lood en
daarenboven goud, in groote hoeveelheid, echte en simili-
diamanten en granaatsteenen voortbrengt, waar duizende
hectaren land op ontginning wachten, en de vruchtbaarheid
van den bodem, vocht en warmte samenwerken, om met
geringen arbeid aan het plantenrijk de hoogste ontwikkeling
te geven ; waar de meeste Europeesche groenten en vruchten
met uitstekend gevolg kunnen. worden gekweekt, ") dat land
is een voortdurende lastpost voor het moederland!
Indien men geen rekening had te houden met allerlei bij-
komende omstandigheden, zoo zou men grond hebben zich
*) ZIMMERMANN, Beschrijving van de rivier de Suriname.
W, v. ll1aE·1·1s:1=.¤x, La Guyane Neerlaudaise._ p
Catalogus der Afdeeling Nederlandsche koloniën. ’l`er1to011st.te:.mst.1883.