HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

L-li? - 4.4. g, ,.q4 [ . _J.` . v,»_ ,;..;1.,,.,.t.€.ï;..ï· ·· · W
lx
37 l
Afrikaansche negers in *1670 maakte een einde aan deze
kolonisatie. Eene latere van Israelieten uit Brazilië en Livorno,
die zich omstreeks twaalf uren landwaarts in op de hooger
gelegen streken langs de Suriname-rivier vestigden, om daar
den landbouw uit te oefenen en_ in 1685 in de naar hen ge-
noemde Joden­Savanna de eerste Synagoge stichtten, en tot
grooten rijkdom geraakten, moge als bewijs minderwaarde
hebben, daar deze welvaart voor een deel verkregen werd
· met behulp van slavenarbeid, van meer beteekenis was de
in 1754 begonnen Europeesche kolonisatie aan het Oranjepad,
welke alleen mislukte tengevolge van het plichtverzuim der
West-lndisclie Compagnie. Eveneens die van 60 VVurtem-
bergers en 12 Nederlanders te Albina, aan de Marowyne, die l
‘ van 1853-58 onder leiding van KAPPLER, daar ter plaatse
j als posthouder gevestigd, als houtwerkers en landbouwers
. werkzaam waren en in weerwil van den zwaren arbeid, ge-
durende drie jaren in den meest bevredigenden gezondheids-
` toestand verkeerden. Ook deze kolonisatie moest evenwel in
*1858 worden opgegeven, daar van de zijde van het Bestuur
niets werd gedaan om het voortbestaan van het etablissement
mogelijk te maken. Toch heeft KAPPLER op grond zijner
ervaring, voortdurend de mogelijkheid en wensohelijkheid
eener emigratie in verschillende geschriften betoogd.
Ditzelfde kan gezegd worden van den oud-gouverneur van
Suriname, Jhr. C. A. VAN Svrissrnm, die o. a. het volgende
schreef: ,,Een ruim vierjarig verblijf heeft den schrijver de
overtuiging gegeven, dat voor iemand van geregelde en ‘
werkzame levenswijze, het klimaat, hoewel warm en afmat-
_ tend, doorgaans niet ongezond en derhalve ook niet onge-
· . schikt voor de vestiging van Europeanen is. 1) Ook de heer
F. W. Wmsrmnoomï vm MEETEREN 2) acht eene kolonisatie
r 1) Verhandeling over Surinaamsche houtsoorten. _
A . 2) La Guyane Neerlandaise. Wetensch. Voordrachten, gehouden te
l Amsterdam in *1883.
l
L
ä .
r
--·-·-‘*'**Y"" ~·-~­,,&L-avr _;.;jj:A_;,;;i1 i;.;;_, _;.,;...;-, ,.,_..;;J 'I,`,§___j_Q,, , M