HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 976.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

fa; ;· ­. . Y ­ . 4 ‘ ’ J ‘’`‘» ;;..,.; . r' `-::,.;.,.,c..; ,;;­­~. .;;.5; `,»,,,‘,,àa,;~__;,,_,,;;_;__ç,,
lx
36
aan- te wijzen, op welke eenvoudige wijze men min kost-
baar en doelmatig kan voortkoloniseeren.
..... ,,Op deze wijze kan ieder huisgezin met f 1000.-
voorschot tot een goed bestaan worden gebracht. Eene kolo-
nisatie in het groot, of op de plantaadjes achten wij on-
doenlijk om de Surinaamsche manier van landbouwen. Eerst
moet de kleine landbouw maa.r meer uitgebreidheid ver-
krijgen."
,,ln de hoop dus, dat dit schrijven niet vruchteloos zal ·
zijn, maar naar den wensch van onze harten,,een middel
worden, dat de zaak van kolonisatie in Suriname meer door
U. H. M. Heeren worde ter harte genomen en wij alzoo
spoedig meerdere landgenooten tot ons zien overkomen om
ons tegenwoordig genoegelijk lot te deelen." ‘
Is het n.iet onbegrijpelijk, dat thans, bijna 40 jaren nadat j
het bs. geschreven en aan de Staten-Generaal gezonden .
werd, nog altijd a.ls eene onomstootelijke, op feiten gegronde
waarheid, wordt geleerd, dat kolonisatie van Suriname door `
Hollanders ondoenlijk is; dat de Regeering zich op deze
proefneming beroept voor haar afkeurend oordeel?
De ontwerpers en leiders dezer kolonisatie­proeve handelden
volgens de leer van den geneesheer, dien ll/[OLIERE laat zeggen:
,,les bévues ne sont point pour nous; c’est toujours la faute _
de celui qui meurt." Niet zij hadden schuld aan den onge- ·
lukkigen afloop, maar de kolonisten, «qui s’amusaient à mourir.»
Het ontbreekt trouwens niet aan tal van feiten en ge-
tuigenissen ter staving van de zienswijze der kolonisten van 45.
Zoo is het van algemeene bekendheid, dat de eerste eigenlijke
volksplanters in. Suriname Engelschen waren, die zich daarin _
1634 ten getale van 60 hadden gevestigd en in 1652, onder het · .
bestuur van Sm PARKHAM, eene groote mate van welvaart ge-
" noten, wat Mr. C. PH. VLIER, een warm voorstander van Q
emigratie uit Nederland, in 1832 de vraag deed stellen: ,,of
de stralen der middagzon in 1652 niet denzelfden graad van _
hitte hebben gehad als in onze dagen’?" De aanvoer van ‘
'
l
r
v _ l r
LM--­~­­­­. ... . . ..­­ . M ._. _,.,.___,___,,,.-_,____r _., c ,,.. ._..,. ,.,. _--.......,i-,.,.-.,..,,,,......................#-­­­·»­.,·­~-·»·~..,- ..»». ­.·­..­­­.~. .·`....»-··*Y""