HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 885.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

34 D i
en Dr. TUDEMAN. Deze laatste, die van het uitbreken der
epidemie tot aan het einde toe hulp verleende, stelde als
algemeene oorzaken voor het ontstaan der typhus­epidemie vast:
40. het groot aantal personen in een te klein bestek aan
boord opeen gehoopt;
20. de te overvloedige voeding zonder arbeid of beweging;
30. de teleurstellingen hunner verwachtingen, daar zij
. steunden op de hen door het Gouvernement gedane beloften;
40. de verschillende ontberingen, waaraan zij bij aan-
komst waren blootgesteld;
50. het ongunstige tijdstip hunner aankomst, klimatische
en plaatselijke invloeden; · j
60. individueele voorbeschiktheid en eigen gedrag; on- <
matigheid, dronkenschap, liederlijkheid, slapen in de open i.
lucht, in één woord, gebrek aan disciplinaire tucht; waarbij ‘ i
nog gevoegd moet worden: besmetting door het verzuimen ·
van alle voorzorgsmaatregelen.
I
Schijnbaar was het vonnis over- de emigratie van Euro-
peanen naar Suriname hiermede geveld, doch de geestkracht {
van enkelen zoude het bewijs leveren van het onjuiste dezer l
gevolgtrekking. *) ' ‘
Vijitien huisgezinnen, afkomstig van Voorzorg, het bestuur
van Ds. VAN DEN BRAN1Jr1oF moede, hadden zich langzamer- j
hand in de nabijheid van Paramaribo gevestigd en legden ,
zich daar op land- en tuinbouw toe. De toenmalige Grou- i
verneur VAN Ramans, door de kolonisten ,,de edele" ge-
noemd, liet woningen voor hen bouwen, gaf ieder gezin *
twee runderen ter leen en voorzag de meest behoeftigen i
*) De namen van een viertal hunner, echte pioniers der beschaving,
willen wü aan de vergetelheid helpen ontrukkeng het zijn die van A. en G, j
VAN RAVENSXVAAIJ, E. VAN om Kurr en J. C. vAN Bnusssb. j