HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

` D E
ll €
` 33
B gegaan, er andere resultaten zouden zijn bekomen." Instede
V van de menschen het land. te laten bebouwen, ,,liet hij hen
° in daghuur breede wegen aanleggen, die nergens heen ge-
, · leidden; voorts gebruikte hij hen voor den aanleg van een
j uitgestrekt wandelpark, voor aanplantingen in zijn tuin,
ll het maken eener weide, toen van de 145 prachtige runderen
nog slechts enkele over .waren ;" in het kort, de geheele l
proeve van kolonisatie was, dank zij de onbekwaamheid der i
g bestuurders, en bij name van Ds. VAN DEN BRANDHOF, eene
reeks van fouten en misgrepen.
’ Eindelijk begon den kolonisten de moed te ontzinken;
eenigen hunner, ongeveer 50 in getal, waaronder vele weduwen {
en weezen, keerden naar Nederland terug; anderen vestig- l
i den zich te Rama, aan de Boven-Suriname, maar met onge-
lukkig gevolg, daar de lieden tezeer waren uitgeput; weder
anderen hadden de nederzetting verlaten en zich in den
7 s omtrek van Paramaribo gevestigd, zoodat, toen in *1853 het
, bevel kwam om de nederzetting op te heffen, de aanwezige j
bevolking nog bestond uit 43 personen, waarvan 28 behoorden j
j tot de gezinnen der geëmployeerden; het personeel der kolo- l
l nisten bedroeg ’1 ongehuwd man en 14 vrouwen enkinderen.
Dit was het einde eener proeve van kolonisatie, die aan l
ä Nederland tonnen gouds kostte, - meer dan f 650.000 ­’
een uitslag, welke door der zake onkundige, of belanghebbende l
personen geheel toegeschreven aan het moordend klimaat,
dat kolonisatie onmogelijk maakte, oorzaak was, dat de lust l
tot verdere proefnemingen voor goed benornen werd, en tot
verontschuldiging strekte- voor het gemis aan geestkracht en p
ondernemingsgeest onzer jongelieden, die liever, dan op het
voorbeeld der Engelschen, zich ginds in handel en industrie 1
j een eigen toekomst te scheppen, bij moeder’s pappot blijven
hangen, solliciteerend om een slecht bezoldigd baantje. ` l
Bevoegde en onpartijdige beoordeelaars hebben daaren-
_ tegen de werkelijke oorzaken in het juiste licht gesteld, en
daaronder de reeds vroeger aangehaalde autoriteiten A. CoPiJN
3
l
i 1

,2