HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

1 ‘ n 1
i
Y en i
N uitvoering van dit plan werd opgedragen aan drie ....
erkende specialiteiten, ervaren in den landbouw, bekend
met de eischen der hygiëne in een tropisch klimaat, die .
, vooraf een nauwkeurig onderzoek hadden ingesteld naar de
u beste plaats van nederzetting? .... neen, aan drie predi-
lmntein, de eerwaarde heeren VAN DEN BRANDHOF, BETTING
Q en Comm, predikers des Woo1·ds te Elst, Beest en Wilnis,
, . die met den titel van herders en bestuurders, en onder het
genot van de jaarwedde aan Hervormde predikanten toe-
` gekend., met de leiding dezer zoo gewichtige onderneming
werden belast. Of nu drie dorpspredikanten, die nimmer
. een voet op Surinaamschen grond hadden gezet, en al hunne
kennis omtrent de kolonie moesten putten uit geschriften,
_ toenmaals bovendien schaars, daartoe wel de rechte personen
, waren, mag worden betwijfeld. Met het oog op latere ge-
; beurtenissen is de lichtzinnigheid, waarmede in deze gehan-
‘ deld werd, niet genoeg te laken.
i Het plan bestond om eene landbouwkolonie te vestigen en
' nu zou zeker als eerste plicht gegolden moeten hebben.
eene zorgvuldige keuze te doen uit de personen, die zich
tot dat doel aanmeldden; doch zelfs deze onontbeerlijke ·
voorzorgsmaatregel werd geheel verzuimd, zoodat er onder
de eerste vijftig gezinnen, waaruit de vestiging zoude be-
`V staan, vele hoofden ware11, die zich nimmer met landbouw
hadden bezig gehouden, terwijl bovendien het gehalte van .
vele leden der expeditie te wenschen overliet. 2
° Bij K. B. van 25 Januari 1843 werd Ds. J. H. BETTING
‘ belast om met drie bekwamelandbouwers zich naar Suriname
j te begeven.,,teneinde een geschikte streek voor de vestiging
i eener landbouvvkolonie te kiezen en voorts alles voor te
bereiden; deze commissie arriveerde den 22 Juni te Para-
mariho, waar zij met groote ingenomenheid werd ontvangen.
In strijd met het advies van deskundigen, koos Ds. BETTING ­
S als plaats van vestiging de vroegere plantage Voorzorg, aan de
r Saramacca, gelegen tegenover Groningen. Men waarschuwde