HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 960.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

I
. Kif
I
28 . ’
hebben wij niet verkregen door slavenarbeid, of d.oor anderen
in onzen dienst te nemen, maar bij uitsluiting door eigen
handenarbeid en wij, die zooveel hebben doorgestaan, be-
vinden ons zeer goed bij dezen arbeid." r
Eveneens schreef de heer A. Comm, in zijn ,,Sch.ets van de
lotgevallen der kolonisten te Voorzorg aan de Saramacca": i
,,De toestand in welken zich de kolonisten bevinden, die bij
de stad zijn gevestigd, om door eigen arbeid en veeteelt een ‘
bestaan te verkrijgen, laat voor den ijverige niets te wen- i
schen over en mag deze vestiging alzoo den weg aanwijzen,
welke bij voorkeur en gerustelijk kan worden ingeslagen,
indien men Suriname eene Nederlandsche landbouwende ‘
kolonie wil schenken." En verder: ,,De landbouw dien zij
beoefenen, heeft geen schadelijken invloed op hunnen gezond- ­
heidstoestand en evenwel bedraagt hun werk meer dan den r
arbeid dien men op de plantaadjes door de negers ziet ver- ï
richten." En eindelijk: ,,ik heb trachten aan- te toonen hoe ,
verkeerd het denkbeeld is, dat de kolonisatieproeve aan de
Saramacca is opgeheven, omdat eene Nederlandsche koloni- l
satie hier niet zou kunnen gelukken, en er aan eene voort-
zetting van landbouw en veeteelt in Suriname, door Hol-
‘ landsche boeren, niet meer zou te denken zijn. Mogt ik deze ,
noodlottige op vatting door mijn schrij ven hebben weggenomen? _
Deze wensch is, zooals reeds voldoende bleek, niet vervuld;
nog altijd geldt de uitslag der proefneming van *1845 als
bewijs, dat kolonisatie van Suriname door Europeanen on- ,
mogelijk is, en is elke poging om belangstelling te wekken _
voor nieuwe kolonisatieplannen daarop afgestuit. _
Een kort overzicht van het gebeurde, geput, behalve uit i i
verschillende brochures en tijdschriftartikelen, uit het werk
van den Oud­VVest­Indischen Ambtenaar A. HALBERSTADT,
,,Emigmlie vtm. Europeanen vmcw Surince·me," waarin tal van
officieele stukken. ter zake dienende zijn opgenomen, volge hier.
In 1842 besloot de Nederlandsche Regeering de proef te g
nemen met eene Europeesche kolonisatie in Suriname. De T