HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 964.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

""T °“"””"”""”"""`“‘"f""""""""""""*"‘"‘"r“ k · c rc te W de rm
A '
eg i
Q j ` ,y‘”
g 26 {
· ’
j `kundige ·voorzorgsmaatregelen, het verblijf en de arbeid in
T L warme luchtstreken voor den Europeaan zeer wel mogelijk
j zijn; maar toch, al onderschrijven zij de woorden van den
5 heer TAALMAN Kir: *) ,,ik ben ten volle overtuigd. dat het
j ’ Europeesche ras in den verzengden luchtstreek op den duur
i E geen veldarbeid kan verrichten, veel minder aan ontginning :_
i van gronden denken kan," toch worden van tijd tot tijd _
verschijnselen waargenomen, welke in strijd zijn met deze · K "
stellige uitspraak en die doen betwijfelen of de wetenschap
in deze wel haar laatste woord heeft gesproken. Er Zeven
toch in de tropische gewesten menschen, die MOLIERE‘S bekend j
gezegde: Il vaat miauw mourir selon les règles, que de
réchapper contre les règles hebben omgekeerd en er de voor-
keur aan geven in strijd met de regelen der kunst te blijven
leven, boven er naar te sterven.
, Tot die verstokten behooren de thans nog levende kolo-
nisten, die in 1845 uit Nederland naar Suriname emigreerden,
en hunne afstammelingen, menschen, die waarlijk wel getoond '
hebben aan het leven te hechten, want men heeft niets ver- ‘ i
l zuimd wat kon strekken om hen de juistheid van den
i wetenschappelijken stelregel te doen bewijzen, dat de warme
luchtstreken ongeschikt zijn voor de kolonisatie van Euro-
peämell. ' · I s,
Tot staving der bewering, dat ook Suriname ongeschikt
a is voor de vestiging van Europeanen, die veld- en han-
denarbeid moeten verrichten, beroept men zich, als op l
een onomstootelijk bewijs, voortdurend op den treurigen
‘ alloop dier proefneming van 1845, de bekende en in der tijd
' i veel besproken kolonisatie van Nederlanders aan de Sara-
; macca, en hoewel herhaaldelijk door bevoegde en daarbij
Q het nauwst betrokken personen is aangetoond, dat die uit-- ·
alléén te wijten was aan verkeerde maatregelen, wordt
· nog door deze Regeering verklaard: ,,vroegere pogingen om
*·"­­"*- a
j *) Economist, 1877, pag. 887. · l