HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

l
, 4 25
Tot heden is door niets gebleken, dat de Regeering beproefd
ll heeft in deze richting werkzaam te zijn. Toch zou zeker
’s lands belang bevorderd worden, indien deze zaak ter-
,1 hand genomen en daarbij tevens overwogen werd of deze
4 ,,meerdere bepalingen ten opzichte van de landverhuizing"
_ niet tevens dienstbaar konden worden gemaakt aan de ver-
wezenlijking van het boven geopperde denkbeeld tot oprich­ ` `
éç, ting eener emigratie-maatschappij, waardoor, zooals ik later
zal trachten aan te toonen, sommige geopperde bezwaren
tegen Staats-inmenging weggenomen en tevens de landverr ·
· huizing derwijze geleid zoude kunnen worden, dat zij der
natie ten goede komt. .
­-­-
li
liene deugdelijk ingerichte emigratie-maatschappij, die zich
niet, zooals andere thans bestaande, in dienst stelde van
land- en~spoorwegmaatschappijen, om door schoon-schijnende
L beloften de landverlxuizers over te halen een onzekere, dik-
‘ werf treurige toekomst tegemoet te gaan, maar hare, door
iii nauwgezet onderzoek verkregen gegevens, ten dienste telde J
· ll van het publiek; eene dergelijke maatschappij, wier taak
het ware vertrouwbare gegevens te verzamelen, niet van één
T, land, maar van alle streken, waarheen de emigratie met
Y vrucht zou kunnen geschieden; die den landverhuizer de
noodige, onontbeerlijke inlichtingen zoude kunnen verschaffen
., ` ove1· bodem, klimaat, levenswijze, zij zoude ook nog op andere
`Q wijze ten nutte van het land we1·kzaam kunnen zijn. A
Het vraagstuk der emigratie naar onze Oost- en West-
Indische koloniën is nog altijd een open vraag. Wel wordt
door enkele medische autoriteiten beweerd, dat die vraag
fi · reeds afdoende is beantwoord en alle erkende specialiteiten
het er over eens zijn, dat de emigratie naar tropische ge-
westen voor Europeesche arbeiders afstuit op klimatologische
>’ · bezwaren, wel veroordeelen zij zeer uit de hoogte de bewe-
ring van hen, die meenen dat bij toepassing van oordeel-