HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 970.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

l z C
i
·
j " j ee
i
j den naam van ,,de wonderboer". Een man van zeldzamen
· ondernemingsgeest, die in sommige jaren van f 14.000 tot
” j f 18.000 aan arbeidsloon uitgaf`. De jaren na·1878 waren
j ook voor hem noodlottig; arm- en berooid vertrok hij naar
‘ Dacota en den 22 Mei 1882 we_rd daar de eerste ploeg in
i den grond gezet. llij en de zijnen waren zóó arm, dat zij
j zelfs geen tafel en stoelen bezaten, en sommigen holen in
?‘» den grond maakten, om in te wonen. Op de gronden, die
in 188*1 nog woest en ledig waren, staan nu volgens zijn
schrijven, eene school en meerdere kerken; onder zijne tocht-
~ genooten zijn er, die bij de *100 stuks vee bezitten; zijn zoon
J heeft 60 ossen en nog wel f 3000 op rente staan. Het land,
dat zij voor niets kregen, wordt nu voor elf dollars per aere
, verkocht.
,,Wij zijn hier, - zoo schrijft hij ~ ik en mijne vrouw,
. gekomen toen wij 52 jaar oud waren. Nu zijn wij 62 en
, ­ zijn in ’t bezit van twee boerderijen, ieder 644 HA. groot,
die ons zooveel opbrengen, dat wij wel van de renten kun- ‘
nen leven." *) .
Dit alles is ongetwijfeld uitlokkend genoeg en zal menigen
, *) In de ,,Steenwijker Gourant" komt hij nogmaals op ditzelfde onder-
' werp terug: ,,Nederland moet landverhuizen op groote schaal zal het be-
‘ houden blijven, En waarheen? Ik weet geen beter plaats dan hier in ­
j Zuid-Dacotaf Duizende werklieden kunnen hier werk bekomen tegen hoog
loon, duizende arme boeren kunnen hier met ee11 beetje geld boer worden. ‘
M Hier worden millioenen acres door het gouvernement voor een appel en een ` E l
j ` ei uitgedeeld en dat land, -­ vooral langs de rivieren, ~ is het vruchtbaarste .
land, dat er op de wereld bekend is.
Q, ,,Toen wij in 1882 deze volksplanting stichtten, werden wij beschuldigd
l het volk misleid te hebben. Nu zijn die armen, die met ons opgetrokken
j zijn, allen flinke boeren, die_ jaarlijks ieder een vette koe slachten, en zoo
j ' tusschenbeide een vet varken en allen suiker in de kofïij drinken. In
i Nederland moesten velen zich tevreden stellen met wat groene raapolie en
j zout. O, wat zijn die menschen blijde hier te zijn! s ~
_ ,,Een arbeider verdient hier midden in den winter *1 a ll/2 dollar per
j · dag, tot den kost, met maïsplukken, - (waarbij evenwel niet uit het oog