HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 972.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

W. en r r .. .4Y, .. ., rr . q. , . v.. W r
al . t e i
i l . {
l zëï s ë
F’
wg ‘
e 22 1 ·
. i
j Het argument, dat het niet op den weg van -den Staat
l zou liggen in deze handelend op te treden, heeft zeker in
onze dagen veel van zijne krach.t verloren, waarde meening ” ä
à dat de Staat in het publiek belang alles kan, mag en moet L
l doen, wat door andere krachten niet, of niet voldoende kan il -
E worden verricht, meer algemeen wordt, terwijl bovendien
l de Staat alléén het in zijn macht heeit de emigratie te l
i leiden naar die streken, waar de nieuwe productievekracht ix
` niet voor de eigene gemeenschap verloren gaat en tevens
om deze op voldoende schaal te doen geschieden. Doch
al ligt het voor de hand, dat eene vruchtdragende land-
verhuizing moet uitgaan, hetzij van de Regeering, hetzij
· van eene vereeniging, staande onder onmiddelijk toezicht il
van den Staat, zoo behoeft deze daarom nog niet direct ,
handelend op te treden. Zijne tnsschenkomst zou zich l
« kunnen bepalen tot het houden van toezicht, het verstrekken
van inlichtingen, de behartiging van belangen zoo lang die V
noodig is,`en het verschallen van geldelijken steun, wanneer
,; deze door het tekort schieten van andere krachten, onver-
2 mijdelijk noodzakelijk mocht blijken.
‘ Hoe omzichtig men behoort te zijn alvorens de berichten
uit den vreemde, waarin dikwerf gouden bergen worden
beloofd, voor goede munt aan te nemen, blijkt o. uit het 1
volgende: ·
De treurige toestanden te Beets, waarvande bladen in i
den laatsten tijd herhaaldelijk gewag maakten, gaven aan M
een vroegeren landgenoot, den heer A. H. Kurrians, voor- .
heen te Steggerda, in VVeststellingwerf, thans te Dacota á
woonachtig, aanleiding zich schriftelijk tot iemand te Beets ;_
te wenden, om aan te dringen op de oprichting eener i
Nederlandsche emigratie-maatschappij. Hij zelf was tot voor
weinige jaren in Friesland bekend als een der meest energieke l
landbouwers, die uitgestrekte heidevelden in vruchtbaar land i
herschiep en op, tal van landbouwtentoonstellingen prijzen .
behaalde, waarom hij in zijne omgeving bekend stondonder ·