HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

j 2*1
. slachtoffers worden van gewetenlooze agenten. Doch juist
aan deze emigratie is het bezwaar verbonden, dat daarmede
de beste werkkrachten, de Iinantieel en moreel meest krach-
jj tige persoonlijkheden voo1· ons_ land verloren gaan, terwijl
j de maatschappelijk zwakken achterblijven. Voor ons land
_, verloren, want met hun vertrek houdt de band, die hen
j aan het moederland verbindt, geheel op en lossen zij zich
si op in de nieuwe maatschappij waarvan zij voortaan deel ·
uitmaken. De meerderheid, of althans een groot deel der
inwoners van enkele Amerikaansche steden bestaat uit Hol-
landers, of afstammelingen van Iïlollandschen bloede, en toch
herinnert nagenoeg niets meer aan deze afstamming; zij
maken een onatscheidbaar deel uit va.n the Triumphcmá ‘
Democracy, ,,de Zegevierende Ptepubliek." In stede van
winst, is hun heengaan een verlies en terwijl zij daarginder
in het Verre WVesten, met Hollandsch geld en Hollandsche
[_ arbeidzaamheid den grondslag leggen vande vermeerderende
welvaart van het nieuwe, verminderen zij de vraag naar
werkkrachten in het oude vaderland. Het teit toch dat het
meerendeel der friesche landverhuizers afkomstig is uit die
gemeenten, waar telkens meer geklaagd wordt over gebrek
` aan werk, bevestigt de woerden van MLLL, dat door hun
vertrek niet enkel eigen kapitaal en arbeidskracht verloren
gaan, doch dat zij ook de ontwikkeling van anderer arbeids-
kracht tegenhouden. · ‘
Q, Acht men het in beginsel gewenscht, dat zij, die hoewel
,,arbeitsfähig", niet of niet voldoende in eigen onderhoud
kunnen voorzien, de gelegenheid erlangen naar elders te
vertrekken, waar de kans op welslagen grooter is: erkent men,
dat de verplaatsing van overtollige arbeidskrachten uit over-
" bevolkte naar niet of schaars bevolkte streken een groot
_ maatschappelijk nut is, dat allermeest aanspraak mag maken
op de tusschenkomst en de ondersteuning van wie daarvan
I de voordeelen geniet, dan rijst de vraag op welke wijze dit
je ‘ kan geschieden?