HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 945.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

r _ ‘
T 20
De tegenwoordige toestand onzer bevolking gelijk te stellen
l met dien der Badensche in 1851, zou zeer zeker schromelijk d
l onbillijk zijn, al ontbreekt het niet aan enkele punten van
, overeenkomst.
De jarenlange strijd om en over, of liever op naam van l
de school, heeft ook ons maar al te blind gemaakt voor den j
t materieëlen toestand waarin­ het volk verkeert en de behar-
l tiging zijner stoffelijke belangen op den achtergrond gescho- gp
~ ven; de sociale politiek is nog in wording, na jarenlange
onverschilligheid en toepassing van het stelsel. om gods water
, over gods akker te laten loopen, en intusschen dringt een
l steeds talrijker deel der bevolking aan op maatregelen tot
j verbetering van onhoudbare toestanden, wordt de eisch naar
j een ,,menschwaardig bestaan" steeds meer algemeen en
dringender gesteld en de politieke strijd overgebracht op
» staatlinishoudkundig terrein, onder den drang naar hervor-
# ming onzer maatschappelijke toestanden. N
Onder de middelen, die tot verbetering kunnen leiden,
l zou ook eene van staatswege oordeelkundig geleide emigratie
der, bij de bestaande verhoudingen overtollig gebleken
arbeidskrachten, thans en hier te lande, ernstige over-
weging verdienen. `
Dat deze krachten niet overtollig behoorden en behoefden
te zijn, doet hierbij weinig ter zake, waar niemand, die de
tegenwoordige toestanden kent, bij name in Friesland, zal
kunnen loochenen_, dat zij bestaan, zij het dan ook wellicht _
niet in die mate als door sommigen wordt beweerd. De GJ
landverhuizing op groote schaal in de laatste jaren, zoo naar
' Amerika als naar Argentinië, levert trouwens een bewijs,
d.at de strijd om te blijven bestaan voor velen in het moeder- ~
land te zwaar valt en wijst tevens op den plicht van den ·j
l Staat om op dit gebied leidend en beschermend op te treden.
opdat niet, zooals in Argentinië het geval was, de arme
onkundige landverhuizers, door schoonschijnende beloften
misleid, eene nog treuriger toekomst tegemoet gaan en de .