HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

`i #19 V
Wellce de uitslag van dat pogen is geweest, is bekend,
de toenemende bloei van Baden in dexlaatste veertig jaren,
de kunstvaardigheid der bevolking, gebleken uit de hoogte ‘
welke tal van industriën: de stroovleohterij , ­de Schwarz-
walder klokken-industrie, de houtsnijkunst, enz. -- hebben
W bereikt, pleiten voor de deugdelijkheid van den ingeslagen
L weg, waardoor ook de wenschelijkheid om zich van over-
vloedige arbeidskrachten te ontslaan, steeds geringer wordt.
man naar verre gewesten. heeft hem kennis doen krijgen van tal van
industrieën, waaronder er zijn waar Friesland b. v. als voor gemaakt is.
· ä Allereerst de vlechtindustrie, de mandenmakerij in ruimen zin. In Duitsch-
. _ land en Frankrük heeft die industrie _een omvang, waarvan men hier te
lande niet eens droomt. In Oberfranken leeft een bevolking van ruim ,.
14.000 zielen daarvan en is zéér welvarend. De productie van die voor-
werpen, verguld en onverguld, is zoo groot, dat de uitvoer op 20 millioen
"‘ Mark wordt geschat. In Noordwolde en Frederiksoord heeft de vlechterij
j reeds post gevat, doch 1nen zoekt de afnemers in te engen kring en expor-
teert niet. Men zegt, dat de invoering dezer industrie veel geld zal kosten. 4
E doch dit is onjuist; uit een onderzoek is hem gebleken , dat er weinig geld _
' toe noodig is; enkele duizende guldens zijn voldoende, mits aan het hoofd
worden gesteld mannen, die met de zaak geheel vertrouwd zijn. Deze zijn
te vinden; haast zou hü zeggen: ik lever ze u, .
De millioenen fabriekmanden, welke de katoenspinnerijen in. Engeland
. behoeven , worden gemaakt van Hollandsche teen, die in den omtrek van
Ammerstol en Schoonhoven gevonden wordt. In Zwitserland wordt de
. cultuur van den fijnen wilg op groote schaal. gedreven, waarvoor ook onze
ü bodem uitstekend geschikt is. Friesland zou met een dergelijke teelt, die
zooveel handenarbeid geeft, uitnemend geholpen zijn.
Er is nog een industrie, die hier best kan slagen: het vlechten van stroo
voor hoeden, waardoor in den omtrek van Brestenbergermeer 40.000 zielen _
een bestaan vinden. En zoo zijn er meer industrieën, die vooral handen-
arbeid geven, die met uitnemend gevolg kunnen worden overgebracht.
Zou het niet op den weg van het Provinciaal Bestuur liggen een ernstig
wetenschappelijk onderzoek in te stellen omtrent de wüze, waarop aan deze ·
denkbeelden uitvoering kan worden gegeven; met alle beschikbare middelen
j de verwezenlijking daarvan te bevorderen en het streven van particulieren
’ en vereenigingen meer dan tot nu toe het geval was. te steunen?