HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

5 L M

_ ' ft, ,2
iw; «,4ï; E 2,*,;*
17 ‘
. daardoor zijn toestand te verbeteren, niets anders overbleef
A als ook den arbeid te staken. Men moedigde op kunst-
J matige wijze liehtzinnige huwelijken aan, en onderhield de
onechte kinderen op staats- of gemeentekosten. - Hoe groot
j het aantal oneehtegeboorten was, blijkt trouwens wel hieruit, _
’ dat in ééne gemeente, 263 inwoners tellend, 7 ongehuwde
. vrouwen 21 onechte kinderen bezaten. -
J Door als regel te stellen, dat de Staat de kosten der arm-
verzorging moest dragen, waar de gemeenten onmachtig
, bleken er in te voorzien, werkte men de spilzuoht der arme
gemeenten in de hand, en maakte de rijke arm. Het land
_ ware te beklagen, indien het buiten de landverhuizing in
massa geene andere middelen bezat om den moreelen en
oekonomischen ondergang te keeren. Naar zijne meening
bestond er geen twijfel of een streng optreden tegen alle
arbeidschuwe personen, het onverbiddelijk weigeren van on-
derstand aan alle valiede arbeiders, zoodat deze tot werken ·
gedwongen werden, streng optreden tegen alle vergrijpen
tegen het gemeene recht. het vermijden van alle niet strikt
noodige uitgaven door de gemeenten, de bevordering van
g spaarzaamheid, matigheid en het ontwikkelen van nieuwe X
g bronnen van volkswelvaart waren betere middelen dan land-
[ verhuizing op groote schaal. ‘
I In den boezem van hetMinisterie behielden zijne inzichten
‘ de overhand en in stede van de voorgestelde f 800.000 werd
een post van f 50.000 uitgetrokken. ter bestrijding van de
i noodzakelijkste kosten en daarmede voor goed gebroken met
‘ het pogen om door eene landverhuizing op groote schaal het
`I gestoorde evenwicht tusschen de middelen van bestaan en
_ z ` de vermeerderende bevolking te herstellen.
j In de daarop volgende jaren werd de staatshulp steeds
geringer: in 1854 f 25.000, in ’55 f 20.000, daarna f 10.000.
F tot in ’66 deiStaat geheel ophield onmiddelijk steun te ver-
leenen en er zich toe bepaalde op de werkzaamheid der
p gemeenten op dit gebied toezicht uit te oefenen. Eene in
. 2
;*_ _ a,.