HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

O 15 .
l goed, de armsten `der armen. ,,Eenige liepen barrevoets, de
l meesten waren dun en zeer schamel gekleed, zoodat zij overal
waar zij op reis naar Bremen aankwamen, opzien en mede-
lijden verwekten," berichtte de agent der vereeniging. Hoe
j de toestand dier ,,armsten der armen" moet geweest zijn,
L kan men vermoeden uit de mededeeling, dat toen in het
‘ volgende jaar de ,,grondbezitters" der gemeente aan de beurt
kwamen, ook deze van de noodigste kleedingstukken, oude
dragondermantels, broeken, van kook- en drinkgereedschap,
beddegoed enz. moesten worden voorzien.
De uitkomst dezer eerste proefneming, waarvan men met
het oog op het gehalte der betrokkenen, wel geene hooge
verwachting mocht koesteren, bleek daarentegen in allen
deele gunstig. Door de goede zorg der vereeniging en van
den consul vonden allen bij aankomst in Amerika, een be-
4 hoorlijk onderkomen, met volop werk tegen een goed loon.
J Een der berichten, (1851) luidde: dat de burgemeester, zich
i met 80 zijner gemeentenaren te Rochester, in de nabijheid
V van het meer van Ontario had gevestigd, dat deze lieden ,
bij elkander in eene straat woonden, een flink bestaan hadden
en wegens hun goed gedrag zeer gunstig stonden aange- «
schreven. .
Dat waren nu dezelfde lieden voor wie men in hun ge-
boorteland niet genoeg gevangenissen had, om hen voor
hunne diefstallen en wegens houtroof te straffen!
VVelke gevolgen deze landverhuizing voor het moederland
had, blijkt uit eenministerieel schrijven van den 28611 October
1850. ,,De bedelarij heeft in meerdere mate opgehouden dan
t men op grond van het aantal vertrokken personen, had
‘ durven verwachten, omdat bij de benden, die elken Maandag
. Rieneck verlieten, om tot aan het einde der week, tot op 12
_ uur en meer, den omtrek bedelend en stroopend af te loopen,
ik zich ook vele inwoners van andere gemeenten aansloten, die
thans niet meer door het slechte voorbeeld worden verleid.
· De houtroof is zichtbaar verminderd, zoodat vele nieuwe